„Technikou do nitra člověka“ – projekt Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pro předškoláky

Získali jsme další projekt z Evropské unie. Tentokrát jsme se zaměřili na mateřské školy Kladenska a Děčínska. Cílem projektu s názvem „Technikou do nitra člověka“ je posílit úroveň polytechnického vzdělávání učitelek mateřských škol prostřednictvím využívání moderních metod výuky techniky a přírodovědně zaměřených kurzů dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. V dnešní době děti ztrácí manuální zručnost a mají nedostatečné technické a v běžném životě prakticky využitelné dovednosti. Náš projekt si klade za cíl zlepšit tuto situaci a nejlépe již od malých dětí, tedy v mateřských školách. Pro učitelky mateřských škol Kladenska a Děčínska vytvoříme výukové materiály, praktická cvičení, experimenty a další aktivity, které využijí pro práci s dětmi.

Název projektu:

„Technikou do nitra člověka“

Partner projektu (nefinanční): Statutární město Kladno, zastoupené primátorem Ing. Danem Jiránkem
Číslo registrační CZ.1.07/1.3.00/48.0099
doba řešení: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015
projektová manažerka: Ing. Venuše Heřmanová
odborný garant projektu: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

V projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny nové vzdělávací kurzy dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, které podpoří profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávaní tak, aby mohli nabyté vědomosti a dovednosti využívat ve své práci. Polytechnické vzdělávání je orientováno na interdisciplinární oblast průniku techniky a medicíny.

Záměr vychází ze skutečnosti, že samotní učitelé mateřských škol nemají o této problematice dostatek znalostí a zkušeností, což je dáno jejich odlišným odborným zájmem a také časem, který uběhl od ukončení jejich vzdělání. Hlavním cílem projektu je vytvořit osmnáct zcela nových vzdělávacích modulů spolu s výukovými materiály. Každý modul bude obsahovat stručné uvedení do problematiky, které je náplní modulu, a praktických aktivit, kterými lze na úrovni dětského myšlení přiblížit a vysvětlit daný problém. K pochopení technických principů budou v úvodních modulech jednoduchým způsobem nejdříve probrány základní fyzikální, chemické a biologické principy s cílem vytvoření elementárního povědomí o možnostech technických principů diagnózy, terapie a náhrad, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Polytechnické vzdělávání v interdisciplinární oblasti v takto komplexním pohledu umožní rozvoj znalostí o technickém prostředí a tím bude pomáhat k vytvoření správných pracovních postupů a návyků. 

Každému modulu bude věnován jeden víkend. Na závěr každého modulu bude test a po ukončení všech modulů zkouška a evaluační konference. Součástí projektu budou také zahraniční stáže učitelů mateřských škol v partnerských městech města Kladna. V průběhu řešení projektu bude celý program, resp. jednotlivé moduly akreditované jako program dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. Pilotní ověření projektu bude na Kladensku a Děčínsku. Obsahem je získání znalostí o metodách a formách práce tak, aby byly praktikovány v mateřských školách a školských zařízeních, přispěly k všestrannému rozvoji dítěte s pozorností zaměřenou na polytechnickou výchovu. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a rozvíjí vlastnosti. „Když uslyšíš, zapomeneš; když uvidíš, tak si to zapamatuješ; když si to vyzkoušíš, tak tomu porozumíš…“ Konfucius, před 2 a půl tisíci lety.

Vzdělávací moduly:

 1. Biologie - základ života, z čeho se skládáme - buňky 
 2. Anatomie orgánových systémů v procesu vývoje 
 3. Svět chemických procesů, aneb před chemií neutečeš 
 4. Fyzika vody a teploty 
 5. Proč se podobáme rodičům? Naše geny - základ života 
 6. Životní prostředí kolem nás aneb chemie je všude, co ty na to přírodo?
 7. To je krása, přírodo! Co se stalo, přírodo?
 8. Fyzikální podstata metod k vyšetření vybraných orgánů 
 9. Podstata zobrazovacích metod k vyšetření vybraných orgánů člověka 
 10. Energie z chemie a na co ji využít 
 11. Elektřina, magnetismus, gravitační pole 
 12. Elektřina v lidském těle
 13. Už vím, jak dýcháme
 14. Elektrotechnika tajů zbavená 
 15. Jak vnímají stroje svět kolem sebe 
 16. Fyziologie řízení orgánových systémů a hierarchie řídících procesů
 17. Lokomoční roboti 
 18. Náhrada lidské paže

Motto projektu je přiblížit učitelům mateřských škol a předškolních zařízení techniku využívanou ve zdravotnictví. Když chceme využívat techniku, musíme v první řadě znát, co chceme zkoumat a proč. Dále musíme vycházet ze základních fyzikálních, chemických a biologických principů. Další moduly jednoduchou a hravou formou přiblíží jednotlivé druhy techniky využívané pro zkoumání nitra člověka, dítěte a jeho svět. Cílem vzdělávacích aktivit těchto modulů je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet pracovní postupy a návyky při využívání zdravotnické techniky, podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Skladba modulů posiluje zájem o technické obory. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejího využití. Jednotlivé aktivity mají široké pole uplatnění, od činností vhodných při procházkách v přírodě, přes práci na zahradě ve všech ročních obdobích, až po různé aktivity a hry uvnitř školky.  

V rámci projektu budou zpracovány a vytisknuty návody k pokusům a další didaktické pomůcky v odpovídajícím množství. Těmito materiály se rozumí například nástěnné tabule, leporela, pexesa, omalovánky, pastelky, samolepící obtisky a jiné. 

Počet účastníků každého modulu je limitován počtem maximálně deseti účastníků z důvodu, že při vyšším počtu již není zcela možno získat praktické návyky při sledování experimentů. Obsahem je získání znalostí o metodách a formách práce tak, aby byly praktikovány v mateřských školách a školských zařízeních. 

Významným prvkem projektu jsou 10 denní stáže pro učitele mateřských škol v zahraničí zajišťované partnerem projektu statutárním městem Kladno v mateřských školách města Aachen, Německo a Vitry sur Seine, Francie. 

 

Kontakt: Ing. et Bc. Venuše Heřmanová, 

hermanova@fbmi.cvut.cz

telefon: 731 107 703. 224 355 051