Spolupráce 21. století

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.4
Název oblasti podpory: Partnertsví a sítě
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.4
Číslo výzvy: 17
Název projektu: Spolupráce 21. století
Zkrácený název projektu: Spolupráce 21. století
Název projektu anglicky: 21st century cooperation
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0093
Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2013

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je v maximální míře využít spolupráce účastníků projektu pro efektivní přenos výsledků výzkumu do praxe a naopak pro přenos potřeb z praxe k vědeckému zkoumání. Propojením aktivit výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí též zkvalitnit výuku studentů i dalšího terciálního vzdělávání. V projektu je cílem vytvoření spolupráce mezi účastníky projektu, podpora vzdělávání a VaV činnosti v medicínských oborech prostřednictvím vytvoření moderní sítě sloužící k výměně informací a znalostí mezi žadatelem ČVUT FBMI a partnery 1. LF UK, Klatovskou nemocnicí a.s., Záchrannou službou Plzeňského kraje a Consulting Copany Novasoft a.s.

Realizace hlavního cíle proběhne pomocí realizace cílů cílčích:

 • Vytvoření úzce specializovaných odborných komunit s cílem koncentrovat výměnu informací ve všech odborných kategoriích v medicínském prostředí, a to formou vytvoření virtuálního centra pro výměnu znalostí.
 • Souběžná a koordinovaná oboustranná komunikace mezi medicínskou praxí a subjekty vzdělávání/vědy/výzkumu, jakož i vhodně doplňované studijní materiály pro terciární vzdělávání.
 • Organizace stáží a odborných praxí mezi žadatelem a partnery ale i domácími a zahraničními institucemi, které se zabývají VaV činností v oblasti medicíny.
 • Vedle místní platformy výměny odborných poznatků v medicínském prostředí osobními kontakty bude vytvořeno prostředí pro transfer poznatků multimediálními formami.
 • Důraz je kladen na tvorbu, třídění a zpracování a zpřístupňování informací portálem pro uchovávání a výměnu multimediálních souborů.
 • Multimediální systém budován jako soustava edukačních materiálů pro partnery i cílové skupiny bude navazovat na další informační systémy (nemocniční IS, knihovní systém).
 • Vytvoření centra spolupráce a projektů koordinující spolupráci a výměnu informací a znalostí žadatele a partnerů.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Na zasedání sněmu Rady vysokých škol byla konstatována nutnost většího sepjetí výuky s praxí a přímé
reagování výuky na veřejných vysokých na potřeby trhu práce. Také Bílá kniha terciárního vzdělávání hovoří o nutné spolupráci a propojení výuky a praxe.

Běžné platformy institucionální výměny poznatků mezi vědou/výzkumem a praxí jsou omezeny místem a časem, kdy a kde se výměna provádí, rovněž běžné prostředí knihovnicko - informačních systémů a jím
zprostředkovávané dokumentové informační zdroje nejsou s to postihovat to, co multimédia. Projektem se tato omezení spolupráce překlenují.

Takto realizovaná oboustranná lokální komunikace mezi vzděláváním/vědou/výzkumem a praxí je ve svých důsledcích velmi komplexní, velmi účinná, zachovává si charakter osobních vazeb a přitom rozšiřuje možnosti přístupu k informacím, jinak úzce vymezeném konkrétním místě a času určenému ke vzájemné komunikaci.

Organizované propojení spolupráci všech subjektů, které se podílejí na realizaci projektu přinese výhody celému systému zdravotnictví. Studenti biomedicínských oborů budou lépe připraveni na budoucí praxi vyšší informovaností, lepšími studijními materiály a znalostí praxe. Zdravotní personál získá možnost lépe připravit studenty jako své budoucí kolegy a provázáním informací o činnostech jednotlivých pracovišť přispěje k lepší každodenní spolupráci těchto pracovišť. Zapojením CCN do projektu má přínos pro hladkou implementaci technologií zajišťujících výměnu informací a nový pohled na věc, který není v medicínských oborech běžný, naopak společnosti umožní prohloubení know-how v oblasti tvorby takto široké a různorodé informační sítě.

Cíle a potažmo výstupy projektu jsou zcela evidentní a jejich realizace je dlouhodobou snahou jak vzdělávacích tak nemocničních institucí. Doposud jsou ovšem realizovány pouze na úrovni individuálních konferencí, workshopů či stáží, vzhledem k organizační a finanční náročnosti. Realizace projektu umožní dlouhodobé propojení všech subjektů.

Přínos pro cílovou skupinu:

Přínosy pro obě cílové skupiny vychází z předprojektového výzkumu jejich potřeb, který byl proveden u každé skupiny zvlášť - viz rubrika zapojení a motivace cílové skupiny. V souladu s těmito jejich požadavky předkládaný projekt umožní cílové skupině výzkumných pracovníků a akademických pracovníků směrovaný profesní rozvoj. Pracovníci ve VaV mají často vysoké odborné znalosti, ale nemají dostatečnou kompetenci v řízení dalších činností, které jim umožní úspěšné dotažení vědecko výzkumných úkolů do fáze jejich využití. S tím souvisí potřeba jejich správné prezentace, vzájemně výhodná komunikace s firmami z aplikační sféry, ale i problematika ochrany duševního vlastnictví. Proto se projekt zaměřuje i na podporu výzkumných pracovníků a získání kompetencí v oblasti řízení VaV činností a procesů. Přináší tak cílové skupině konkurenční výhodu ve formě praktické připravenosti v oblasti specifických dovedností v řízení VaV. Cílová skupina studentů bude mít hlavní přínos ve zvýšení kvality studia, možnosti získání aktuálních informací z oboru v přijatelnější podobě. Budou profitovat z vyšší dostupnosti praktických zkušeností a budou tak lépe připraveni na budoucí uplatnění ve výzkumu.
V rámci stáží a odborných praxí získají kromě informací a zkušeností také možnost navázání kontaktů se svými budoucími potencionálními zaměstnavateli. Cílová skupina akademických zaměstnanců žadatele a partnerů prostřednictvím odborných stáží naváže nová a prohloubí stávající partnerství. Tato partnerství jim umožní získat dobrou praxi zejména v oblastech přenosu inovačních řešení a uplatnění výsledků VaV v praxi vedoucí k růstu konkurenceschopnosti firem, a to obousměrným transferem znalostí, dovedností a informací.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Po ukončení financování projektu z prostředků ESF bude většina aktivit projektu nadále zachována - funkce kanceláře projektové podpory - "Centrum spolupráce a projektů" bude pokračovat i po skončení projektu. Udržení výstupů po skončení projektu bude financovat žadatel z vlastního rozpočtu. Jednou z aktivit projektové kanceláře bude i grantová činnost, která také zajistí pokračování v činnosti Centra spolupráce a projektů. Know how a odborné zkušenosti získané studenty a akademickými zaměstnanci na stážích a školeních zůstanou jako součást duševního vlastnictví na fakultě, prezentace z těchto školení a stáží budou součástí veřejně přístupné webové stránky. Vzniklá webová platforma bude i nadále využívána při výměně informací a znalostí všemi subjekty a bude plně k dispozici po ukončení projektu. Jejich přínos pro cílové skupiny zaručuje jejich následné využívání i po skončení projektu. Správu této platformy bude zajišťovat žadatel z vlastních prostředků. Samotná potřebnost výstupů projektu je dokladem toho, že riziko nepokračování v projektu je maximálně eliminováno a jeho výstupy budou dlouhodobě využívány pedagogy, studenty a zaměstnanci partnerů vědeckopedagogické činnosti. Síť vazeb a kontaktů s firmami z podnikatelské sféry bude již po skončení projektu vybudována, bude tedy bez problémů fungovat i nadále. Předpokládáme, že nějaká forma spolupráce s aplikační sférou, ať již formou společných projektů nebo smluvního výzkumu, bude již na konci projektu nastartována.

Realizované klíčové aktivity

 • Klíčová aktivita č.1: Vytvoření kanceláře - Centrum spolupráce a projektů
 • Klíčová aktivita č.2: Organizace praxí a odborných stáží
 • Klíčová aktivita č.3: Organizace konferencí
 • Klíčová aktivita č.4: Tvorba interaktivní webové platformy
 • Klíčová aktivita č.5: Síť spolupráce pro vytvoření slovníků pro automatické rozpoznání řeči
 • Klíčová aktivita č.6: Síť spolupráce pro indexaci a třídění elektronických archivů
 • Klíčová aktivita č.7: Podpora spolupráce při tvorbě vzdělávacích materiálů

Partneři projektu

Univerzita Karlova v Praze
se sídlem Ovocný trh 3/5, Praha 1, 116 36,
týkající se součásti: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08,  Praha 2
zastoupená Prof. RNDr. Václavem Hamplem., DrSc., rektorem,
IČ: 00216208
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Edvarda Beneše 19, Plzeň 3, 301 00
zastoupená MUDr. Romanem Svitákem, ředitelem,
zapsaná uKrajského soudu v Plzni,  oddíl Pr, vložka 684
IČ: 45333009
Klatovská nemocnice, a.s.
se sídlem Plzeňská 569, Klatovy II, 339 01
zastoupená ing. Františkem Lešundákem, ředitelem,
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070
IČ: 26360527
Consulting Company Novasoft, a.s.
se sídlem Pečky, Na Varhánkách 839, 289 11
zastoupená Ing. Vladimírem Moravcem, předsedou představenstva,
zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11075
IČ: 27595137

WEB projektu

http://s21.fbmi.cvut.cz/