Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání , výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.4
Název oblasti podpory: Partnerství a sítě
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – Ipo – oblast podpory 2.4
Číslo výzvy: 31
Název projektu: Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí
Zkrácený název projektu: Ochrana obyvatelstva
Název projektu ANG.: Civil protection and crisis and emergency management
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0224
Číslo jednací: 37962/2011-463
Datum zahájení realizace projektu:  1.9.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2014

ANOTACE (STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU)

Hlavním cílem projektu je navázání úzké spolupráce mezi žadatelem a partnery a společné řešení otázek týkajících se ochrany obyvatelstva před teroristickým napadením a řešení krizových a mimořádných událostí. Realizační tým propojuje tři nejdůležitější nezávislé pohledy, tedy pohled vzdělávacích institucí, vědeckovýzkumných institucí a pohled soukromé podnikatelské sféry v oboru. V projektu budou řešeny potencionální hrozby především z oblasti ohrožení obyvatelstva jadernými, radiologickými, biologickými a chemickými faktory. Budou realizovány tyto aktivity: Organizace workshopů konferencí jak mezi partnery tak na mezinárodní úrovni, vybudování experimentálního a vzdělávacího centra – společného pracoviště, spolupráce z hlediska potřeb složek integrovaného záchranného systému, stáže studentů FBMI ČVUT a pracovníků žadatele i partnerů a organizace tréninkových modulů mezi jednotlivými partnery. Plánované aktivity budou realizovat zaměstnanci žadatele a partnerů.

CÍLE A REALIZACE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je navázání spolupráce mezi velmi různorodými institucemi: státní VŠ (Fakultou biomedicínského inženýrství  ČVUT na Kladně) soukromou VŠ (Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v Č. Budějovicích), výzkumnými organizacemi (SÚJCHBO Příbram) a podnikatelským sektorem (T-SOFT a.s. a ORITEST s.r.o.). Tato vzájemná spolupráce propojí doposud separátně řešené problematiky týkající se teroristického napadení a řešení krizových situací v důsledku ohrožení obyvatelstva jadernými, radiologickými, biologickými a chemickými faktory. Jednotliví partneři projektu řeší tuto problematiku individuálně, vždy způsobem, který se váže k jejich primární činnosti, tedy pro účely terciálního vzdělávání, výzkumných aktivit a řešení praktických problémů v rámci podnikatelské sféry. Dílčím cílem projektu je propojení všech poznatků jednotlivých organizací do jednotného celku a získání tak zcela nového pohledu, který napomůže lepší obraně obyvatelstva proti zmíněným potencionálním hrozbám. Dalším dílčím cílem projektu je vytvoření společné sítě spolupráce, kde bude za účasti všech partnerů řešena tato velmi závažná problematika. Dalším parciálním cílem je použití získaných poznatků do výuky vlastních studentů vzdělávacích institucí projektu, tedy žadatele FBMI ČVUT Kladno a partnera VŠERS Č. Budějovice.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU

O nebezpečí terorismu a tragickým mimořádných havárií asi nikdo nepochybuje. O nutnosti přípravy na obranu proti terorismu hovoří na nejvyšší úrovni například Globální protiteroristická strategie, přijatá 8. září 2006 na 61. valném shromáždění OSN. Na české úrovni pak Strategie boje proti terorismu pro léta 2010 – 2012, vydaná MV ČR. Žadatel i partneři se dlouhodobě zabývají touto tématikou, řešením krizových situací z potencionální hrozby z mimořádných událostí, ale i přes dlouhodobě dobré vztahy je jejich dosavadní spolupráce realizována vzácně a v současné době chybí koncepční pojetí této spolupráce a zejména finanční prostředky, které by koordinovaný postup umožnily. Vzhledem k finanční krizi jiné než dotační prostředky nikdy k tomuto kroku k dispozici nebudou. Realizace projektu má  neocenitelný přínos pro všechny cílové skupiny a participující organizace. Studenti žadatele a partnera získají možnost praktických stáží u partnerských organizací a budou mít možnost participovat na VaV studiích realizovatelných partnerem SÚJCHBO. Dále získají neocenitelné zkušenosti z aplikace vědeckých poznatků komerční sféry.

PŘÍNOS PRO CÍLOVOU SKUPINU

Cílová skupina studentů je do projektu zapojena zejména v aktivitách školení, seminářů a stáží. Studenti získají možnost absolvovat stáže nejenom v ČR, ale také v zahraničí. Jako velká motivace se jeví získání odborné praxe pro budoucí uplatnění studenta, ať už přímo ve výzkumu a nebo ve významných institucích aplikační sféry, a zároveň možnost veřejně prezentovat výsledky své práce a nově nabyté poznatky na pořádaných seminářích. Cílová skupina akademických pracovníků žadatele i partnerů bude do projektu zapojena jak v aktivitě stáží, tak i v participaci na společných experimentálních studiích. Velkou motivací je získání zcela nových poznatků o způsobech aplikace výstupů do podnikatelské sféry.  Předkládaný projekt umožní cílové skupině směrovaný profesní rozvoj. Pracovníci ve VaV mají často vysoké odborné znalosti, ale nemají dostatečnou kompetenci v řízení dalších činností, které jim umožní úspěšné dotažení vědecko výzkumných úkolů do fáze jejich využití. S tím souvisí potřeba jejich správné prezentace, vzájemně výhodná komunikace s firmami z aplikační sféry, ale i problematika ochrany duševního vlastnictví. Proto se projekt zaměřuje i na podporu výzkumných pracovníků a získání kompetencí v oblasti řízení VaV činností a procesů. Přináší tak cílové skupině konkurenční výhodu ve formě praktické připravenosti v oblasti specifických dovedností v řízení VaV.

POPIS REALIZACE PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PO UKONČENÍ FINANCOVÁNÍ Z ESF

Výsledky projektu budou využívány nadále v plném rozsahu při přípravě posluchačů OŠ a VŠ, akademických pracovníků VŠ a pedagogických pracovníků VOŠ, protože projekt je koncipován tak, že jak výukové a didaktické pomůcky, tak společné školící pracoviště budou využity i v dalším časovém období, protože se jedná o trvalé hodnoty vyžadující pro další provoz jen běžnou inovací. Po ukončení financování projektu z prostředků ESF bude většina aktivit projektu nadále zachována – experimentální a vzdělávací partnerské centrum bude pokračovat ve své činnosti. Náklady na platy zaměstnanců po skončení projektu bude financovat žadatel z vlastního rozpočtu. Projekt zajistí trvalé propojení mezi univerzitními, vědeckými a vývojovými pracovišti, které bude přínosem i pro další generace jak studentů, tak i pedagogických a akademických pracovníků.