Mezinárodní spolupráce na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.3
Číslo výzvy: 20
Název projektu: Mezinárodní spolupráce na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT
Zkrácený název projektu: Mezinárodní spolupráce FBMI
Název projektu anglicky: International Cooperation at the Faculty of Biomedical Engineering CVUT
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0093
Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31.7.2013

Anotace projektu

Telemedicína patří ve zdravotnictví mezi nejrychleji se rozvíjející technologie, ve které je ale nutné vyřešit řadu otázek, aby byla možná plná aplikace do praxe. Dle studie v zemích EU je přitom telemedicína vysoce efektivní. Cílem projektu je navázání koncepční spolupráce mezi FBMI ČVUT a norskou Univerzitou Tromso a dále zvýšení kvality stávajícího VaV týmu žadatele, který bude nově veden uznávaným zahraničním expertem doc. Tyšlerem ze SR. Výzkum v projektu se týká oblasti telemedicíny, který se zabývá vývojem HW, SW a metodiky aplikace Personal Health Systems (PHS). V projektu dojde k vytvoření dvou výzkumných týmů (norského a českého), k výměně vědeckých pracovníků (4 českých a 4 norských) a k vedení českého týmu uznávaným slovenským expertem. Dojde k výměně dosavadních znalostí z oblasti telemedicíny a oblasti metodických způsobů řešení VaV otázek a ke společnému výzkumu. Realizace projektu bude zajištěna zaměstnanci žadatele a zajištěných zahraničních partnerů.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zkvalitnění výzkumu, vývoje a jejich personálního zabezpečení na FBMI ČVUT. Tohoto globálního cíle bude dosaženo splnění dvou hlavních cílů. Prvním je vytvoření mezinárodního výzkumného partnerství Univerzity Tromso z Norska a FBMI ČVUT z ČR. Druhým hlavním cílem je zvýšení kvality stávajícího týmu VaV žadatele, který bude nově veden uznávaným zahraničním expertem doc. Tyšlerem ze SR. Realizace hlavního cíle mezinárodní výzkumné partnerství proběhne prostřednictvím vytvoření dvou expertních výzkumných týmů. Jeden tým bude na FBMI ČVUT a druhý tým bude na norské univerzitě Tromso, spolupracující s Norveigan Centre for Teledicin. Tento tým bude doplněn 4 českými pracovníky projektu, čímž dojde k maximálně efektivní výměně zkušeností jak v otázkách týkajících se samotné problematiky telemedicíny, tak v otázkách metodických postupů při VaV činostech, které jsou v každém zastoupeném státě vždy mírně odlišné. Vytvořením takto nadnárodních VaV týmů očekáváme maximální podporu VaV a navýšení konkurenceschopnosti českých vědců. Realizace druhého hlavního cíle, tedy zvýšení kvality stávajícího týmu VaV žadatele, proběhne zapojením pracovníků do projektu za vedení uznávaného experta doc. Tyšlerem ze SR. Cíl bude splněn nadnárodní spoluprací na výzkumu z oblasti telemedicíny a vývoje HW, SW a metodiky aplikace Personal Health Systems (PHS) systémů.
Dílčími cíly projektu pak jsou:

 • Personální zajištění českého VaV týmu.
 • Personální zajištění norského VaV týmu.
 • Připravený a zorganizovaný zahajovací workshop.
 • Nová webová interaktivní platforma shromažďující veškeré potřebné informace.
 • Zveřejňované aktuální informace o VaV činnostech žadatele a partnerů a průběžné výstupy VaV činností z oblasti telemedicíny.
 • Mezinárodní závěrečná konference.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Telemedicína patří ve zdravotnictví mezi nejrychleji se rozvíjející technologie, ve které je stále řada faktorů, které je nutné odstranit, aby byla možná plná aplikace do praxe. V současné době neexistují fungující a ověřené technické platformy pro fungování telemedicínských aplikací (bezpečný tok dat mezi pacientem a lékařem, SW komunikační rámec pro správu pacientských dat a pro podporu rozhodování lékaře), přitom s rozvojem telekomunikací v posledních letech základní datové a telekomunikační služby (použitelné i pro telemedicínské aplikace) v rámci ČR plošně zpřístupnily. Přitom již na konferenci v Bruselu z roku 2007, Personal Health Systems: Deployment Opportunities and ICT Research Challenges,
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_... bylo uvedena studie na téměř 1000 organizací v zemích EU poskytujících domácí péči, která ukázala pozoruhodné výhody aplikací "telehealth" pro domácí péči. Více než 76 % těchto organizací uvedlo, že došlo ke snížení počtu neplánovaných hospitalizací a návštěv ambulancí a více než 71 % jich potvrdilo zvýšenou spokojenost pacientů na základě "telehealth" služeb. PHS tedy mohou znamenat velmi podstatný kvalitativní posun v poskytování zdravotnických služeb, navíc s potenciálem dosahování značných úspor nákladů na zdravotní péči. Letos podobné závěry na 7th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health. Současné výkony vědeckovýzkumné činnosti FBMI ČVUT jsou velmi dobré i v telehealth a fakulta také spolupracuje na celé řadě mezinárodních projektů. I přes tyto dlouholeté dobré výsledky schází na fakultě navázání koncepční spolupráce se zahraničními partnery.Norsko patří mezi jeden z nejvyspělejších evropských států, který silně podporuje také oblast VaV. Navázání úzké spolupráce s Norweigan Center for Telemedicíně a norskou univerzitou Tromso, má neocenitelný přínos pro rozvoj VaV v České republice i na pracovišti žadatele FBMI.

Přínos pro cílovou skupinu:

Přínosy pro cílovou skupinu VaV pracovníků vychází z předprojektového zjištění jejich potřeb v červnu, kdy byla u 15 osob z 15 oslovených identifikována chybějící koncepční a výzkumná spolupráce se zahraničními partnery, u 13 osob z 15 chybějící účast na zahraničních kongresech a u 11 osob z 15 zájem účastnit se v zahraničí výzkumu formou výměnného pobytu. Cílová skupina VaV zaměstnanců žadatele prostřednictvím výměnných pobytů naváže nová a prohloubí stávající partnerství. Koncepční partnerství s norskou univerzitou jim umožní získat dobrou praxi zejména v oblastech přenosu inovačních řešení a uplatnění výsledků VaV v praxi, a to obousměrným transferem znalostí, dovedností a informací.
Dále získají možnost účastnit se kongresů ve Švédsku. Přínosem pro celou tuto skupinu bude zvýšení kvality jejich stávajícího týmu i tím, že bude nově veden uznávaným zahraničním expertem, docentem Tyšlerem ze SR. Cílová skupina studentů bude mít hlavní přínos ve zvýšení kvality studia, možnosti získání aktuálních informací z oboru v přijatelnější podobě. Budou profitovat z vyšší dostupnosti praktických zkušeností a budou tak lépe připraveni na budoucí uplatnění ve výzkumu. Vedení české výzkumného týmu jim umožní znalost metodických postupů při vědeckovýzkumných činnostech v zahraničí a tím roste jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu jak v rámci ČR, ale také v rámci celé Evropy. V rámci stáží a odborných praxí získají kromě informací také a zkušenosti možnost navázání kontaktů.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Po ukončení financování projektu z prostředků ESF budou výstupy projektu nadále zachovány především díky nově získaným znalostem metodických postupů ve VaV činnosti na mezinárodní úrovni. Udržení výstupů po skončení projektu bude financovat žadatel z vlastního rozpočtu. Jednou z aktivit projektu je tvorba interaktivní webové platformy sloužící pro přenos informací z VaV činnosti mezi žadatelem a norskou Univerzitou Tromso, která bude i nadále aktivní a průběžně doplňována o další vědecké poznatky. Také předpokládáme zapojení do této interaktivní webové platformy další soukromé sektory, které tak i po skončení projektu usnadní aplikaci nových technologií do praxe. Know how a odborné zkušenosti získané studenty a akademickými vědecký mi zaměstnanci zůstanou jako součást duševního vlastnictví na fakultě, prezentace z těchto školení a stáží budou součástí veřejně přístupné webové stránky. Samotná potřebnost výstupů projektu je dokladem toho, že riziko nepokračování v projektu je maximálně eliminováno a jeho výstupy budou dlouhodobě využívány vědci, pedagogy, studenty a zaměstnanci soukromého sektoru zabývajícího se problematikou telemedicíny i navazujících oborů. Síť vazeb a kontaktů s firmami z podnikatelské sféry bude již po skončení projektu vybudována, bude tedy bez problémů fungovat i nadále. Předpokládáme, že nějaká forma spolupráce s aplikační sférou, ať již formou společných projektů nebo smluvního výzkumu, bude již na konci projektu nastartována.

Realizované klíčové aktivity

 • Klíčová aktivita č.1: Reorganizace vědeckovýzkumných týmů a zadání výzkumných úkolů
 • Klíčová aktivita č.2: Mezinárodní zahajovací workshop k rozdělení VaV úkolů v projektu
 • Klíčová aktivita č.3: Vědecko-výzkumná činnost na FBMI za účasti norských pracovníků
 • Klíčová aktivita č.4: Vědecko-výzkumná činnost na Univerzitě Tromso za účasti českých pracovníků
 • Klíčová aktivita č.5: Interaktivní webová platforma projektu
 • Klíčová aktivita č.6: Mezinárodní závěrečná konference

Partneři projektu

Projekt nemá partnery

WEB projektu

http://mezspol.fbmi.cvut.cz/