Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. (BIOKOS II.)

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Název operačního programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Číslo prioritní osy: 4
Název výzvy: Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem
Číslo výzvy: 2.4
Název projektu: Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II.
Zkrácený název projektu: BIOKOS II.
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/11.0253
Datum zahájení realizace projektu: 1. 12. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015

Anotace projektu:

V době znalostní ekonomiky, ve které se právě nacházíme, je zřejmé, že nejdůležitějším a nejcennějším faktorem jsou lidé jako nositelé znalostí a zkušeností. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně (FBMI) chce efektivně vychovávat jedince s přínosem pro společnost, proto pro ně míní vytvářet mimořádně vhodné prostředí - atraktivní, příjemné, motivující a podněcující k činnosti. Právě takové prostředí je cílovým stavem projektu BIOKOS II., jehož bude dosaženo pomocí stavebních úprav a oprav podstatné části prostorových kapacit FBMI, konkrétně původního laboratorního traktu a výškové budovy objektu KOKOS.
Snížení energetické náročnosti objektů ČVUT, tedy i objektu KOKOS v areálu Kladno, patří mezi 5 základních cílů rozvoje vzdělávací a výzkumné infrastruktury ČVUT a je v souladu s "Dlouhodobým záměrem ČVUT v Praze na období 2011 - 2015". Na potřebu snížení energetické náročnosti také poukázaly výsledky zpracovaných energetických auditů z dubna 2006 a října 2008 a rovněž doporučení vyplývající ze studie "Celková optimalizace řízení energetiky objektů ČVUT" z prosince 2009. Současný nežádoucí technický stav budovy "KOKOS", který prokázaly provedené audity i zpracovaná studie, negativně ovlivňuje atraktivitu svého prostředí. Pozitivní dopad investice do nového obvodového pláště zajistí snížení energetické a provozní náročnosti objektu KOKOS. Finanční prostředky ušetřené na základě této investice budou využity pro další rekonstrukce a modernizace FBMI, čímž bude významně podpořen její kontinuální rozvoj. Plánovaná rekonstrukce je přínosem nejen po technické stránce, ale i po té estetické.

Cíle projektu:

Cílem předkládaného projektu "Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. (BIOKOS II.)" je rekonstrukce objektu KOKOS (č. p. 3105, nám. Sítná, 272 01 Kladno). Při rekonstrukci dojde k opravám fasády, výměně výplní a zateplení dosud nerekonstruovaných plochých střech, k modernizaci rozvodů a těles ústředního topení a elektroinstalací na vnitřní straně pláště výškové části objektu, aby bylo dosaženo snížení energetických ztrát objektu. Objekt KOKOS využívá FBMI pro účely výuky a s ní spojeným výzkumem.
Plánovanými výstupy projektu jsou modernizace ploch v rozsahu 8 086 m2 a podpora celkem 1 620 studentů (z toho 1 200 bakalářských studijních programů, 350 magisterských studijních programů a 70 doktorských studijních programů) do konce realizace projektu.

Rozpočet (dotace/spolufinancování):

Celkové dotační náklady projektu dosahují 73 158 942,93 Kč, přičemž dominantní část rozpočtu tvoří investiční náklady ve výši 70 066 527,23 Kč, neinvestiční náklady byly vyčleněny na podpůrné nezbytné aktivity (3 092 415,7 Kč). Dotace z ERDF pokrývá 85% uznatelných nákladů (62 185 101,49 Kč), spoluúčast příjemce dotace skrze Státní rozpočet ČR pokrývá zbylých 15% uznatelných nákladů projektu (10 973 841,44 Kč).