Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP-oblast podpory 2.2
Číslo výzvy: 72
Název projektu: Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik
Zkrácený název projektu: Modernizace výuky BT
Název projektu ANG.: Modernization of educational methods and improvement of practical skills and habits of students in  biomedical technician branch
Registrační číslo projektu : CZ.1.07./2.2.00/15.0415
Číslo jednací: 15/167/2010
Datum zahájení realizace projektu: 11.10.2010
Datum ukončení realizace projektu: 28.2.2013

Anotace

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro získávání praktických dovedností a návyků studentů na oboru Biomedicínský technik, které by umožnily využívat zařízení v laboratořích mimo zdravotnická zařízení. Znamená to také vytvořit podmínky pro klinické techniky a inženýry z praxe, aby mohli učit v takových podmínkách a mohli studentům předávat své zkušenosti při simulovaných situacích. Proto je snahou fakulty navázat na vybudované základy simulovaných pracovišť a vytvořit tak pro studenty oboru biomedicínský technik téměř reálné podmínky pro praktickou výuku. Kromě toho je záměrem vytvořit sady výukových úloh zejména z oblasti vyhodnocování pohybu obecně, které by umožnily představit základy aplikovaného výzkumu v mnoha klinických oborech v lékařství. Takovýto přístup vytvoří i velmi vhodnou přípravu na odbornou praxi ve vlastním zdravotnickém zařízení a umožní se tak soustředit pouze na problematické okruhy, přímo spojené s vlastní praxí. Projekt je realizován za přispění partnerů Fakultní nemocnice v Motole, Institutu klinické a experimentální mediciny a Nemocnice Na Homolce

Cíle projektu
Vytvoření podmínek pro komplexní získávání praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik,

  • plnohodnotné využití simulovaných pracovišť v laboratořích fakulty mimo zdravotnická zařízení při zachování kvality přípravy pro klinickou praxi,
  • vytvoření sady experimentálních úloh, které umožní studentům představit základy aplikovaného výzkumu v mnoha klinických oborech v lékařství s využitím úzké vazby mezi výzkumnými aktivitami a vyučovanými předměty,
  • vytvoření podkladů k výše uvedeným cílům v anglickém jazyce.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Nelékařské zdravotnické profese jsou v současné době typickým představitelem zdravotnických studijních oborů na mnoha vysokých školách v České republice. Na rozdíl od středního stupně škol a následně i vyšších odborných škol, neměly vysoké školy takové možnosti pro rozvoj praktické výuky. Vzhledem k tomu, že nelékařské zdravotnické profese a Biomedicínský technik také jsou povýšeny na vysokoškolské studium, je třeba, aby vysoké školy zajistily plnohodnotnou praktickou výuku tak, jak to předepisuje platná legislativa. Navrhovaný projekt reaguje na skutečnost, že zdravotnictví v České republice není připraveno na velká množství praktikujících studentů zdravotnických nelékařských oborů, zvláště ne na takových odděleních jako ARO, JIP či operačních sálech. Výstupy projektu umožní multiplikativní efekt v tom smyslu, že v České republice neexistuje pro nelékařské technické profese možnost uceleného celoživotního vzdělávání včetně možnosti získávat další poznatky, vědomosti a praktické zkušenosti na nových zdravotnických prostředcích. Absolventi těchto oborů se mnohdy nesetkají s technickými prostředky, které umožňují realizovat společné výzkumné aktivity lékařů a techniků. Tento přístup minimalizuje nutnou orientaci a přípravu absolventa pro konkrétní práci ve zdravotnickém zařízení, tj. na dané klinice. A konečně takovéto prostředí je velmi vhodným školícím centrem i pro ostatní nelékařské zdravotnické profese, které nemají žádnou možnost trénovat praktické návyky. V neposlední řadě studuje na FBMI každým rokem stále více studentů v anglickém jazyce a protože mají zejména zájem o oborové předměty oboru Biomedicínský technik, je třeba pro tyto studenty vytvořit vhodné studijní materiály.

Přínos pro cílovou skupinu

Primárním přínosem pro cílovou skupinu bude získávání dalších praktických dovedností a návyků díky novým výukovým postupům v rámci svého budoucího povolání Biomedicínského technika v oblasti zdravotnictví, zejména pak v praktických oblastech souvisejících s využitím techniky na odděleních JIP, ARO či v aplikovaném klinickém výzkumu. Velmi významným přínosem je možnost pracovat s umělým pacientem a moderními přístroji a mít tak možnost si vyzkoušet přímo práci Biomedicínského technika. V reálné praxi vzhledem k tomu, že jsou na přístroje napojeni pacienti to možné není. Není ani možné simulovat různé situace apod.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Modernizace výukových postupů bude realizována v předmětech, které jsou povinnou součástí studijního plánu uvedeného oboru. Stejně tak odborná praxe je povinnou součástí studijního oboru a to na základě legislativy. Již v současné době je z prostředků navrhovatele zajišťováno potřebné zázemí a související péče o simulovaná pracoviště. Uvedená koncepce bude nadále udržována formou reakreditace uvedeného oboru na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Jako zdroj financování budou využity zejména rozvojové projekty MŠMT ČR a též projekty FRVŠ. Navrhované projekty se budou týkat přípravy a realizace nových laboratoří a zajištění optimálních podmínek např. pro výkon odborných praxí apod. Fakulta též spolupracuje s významnými výrobci v oblasti zdravotnických prostředků a samozřejmě provozovateli (zdravotnickými zařízeními), což přináší výsledky přípravy studentů v oblasti marketingu. Velmi významnou se jeví i navázaná spolupráce v oblasti vytváření společných projektů v oblasti vzdělávání s cílem vytvořit v regionu Kladno ucelenou nabídku studia, počínaje SPŠ, přes VOŠ až po VŠ bakalářské a magisterské studium a to zejména ve zdravotnických oborech, které mají v daném regionu svoji tradici. FBMI ČVUT realizuje ve spolupráci s IPVZ Praha tzv. Akreditované kvalifikační kurzy MZd ČR. V rámci těchto kurzů a dalších kurzů jak CŽV, tak i certifikovaných ve spolupráci s partnery i po ukončení projektu bude FBMI ČVUT výstupy projektu velmi výrazně aplikovat a rozšiřovat. To pak bude logickou návazností na výše uvedený projekt a přímé propojení s praxí. Stabilně se pohybuje počet studentů nastupujících do tohoto oboru okolo 120 až 140. Lze důvodně předpokládat, že studium v rámci uvedeného oboru v akreditovaném studijním programu Biomedicínská a klinická technika bude nadále po ukončení financování možné standardně financovat ze státního rozpočtu cestou příspěvku dle ukazatele A a B z MŠMT ČR.