Závěrečný seminář

17. ledna 2013 od 10 do 16 hod.

PROGRAM

10:00-10:15 Úvodní slovo – přivítání hostů, představení realizačního týmu, účel a obsah semináře
  doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., odborný garant projektu
10:15-10:30 Úvodní slovo děkana fakulty
  prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
10:30-10:45 Význam spolupráce technické vysoké školy a zdravotnického zařízení (ČVUT FBMI a IKEM) v rámci společných projektů, zejména OPVK
  doc. MUDr. Věra Adámková, CSc., přednostka kliniky preventivní kardiologie IKEM, zástupce partnera
10:45-11:00 Cíl a význam KA01 - Ilustrace procesu výběrového řízení ve zdravotnickém zařízení za účasti cílové skupiny
  Ing. Jiří Petráček, vedoucí odd. ZTI FN Motol, registrovaný biomedicínský inženýr, zástupce partnera
11:00-11:15 Výstupy a zkušenosti z realizace KA01 - Ilustrace procesu výběrového řízení ve zdravotnickém zařízení za účasti cílové skupiny
  Ing. Petr Kudrna, Ing. Jan Suchomel, registrovaní biomedicínští inženýři
11:15-11:30 p ř e s t á v k a
11:30-11:45 Cíl, význam, výstupy a zkušenosti z klíčové aktivity - KA02 Tvorba experimentálních úloh z oblasti simulovaná pracoviště
  Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
11:45-12:00 Úloha modelování a simulace v oblasti biomedicínského inženýrství – význam pacientské simulace
  doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., 1. LF UK, Ústav patologické fyziologie, Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky (uvedený soubor ZIP je třeba rozbalit do nového adresáře a spustit *.html soubor, případně bude aktivována výzva ke stažení a instalaci prohlížeče souborů typu FLASH *.swf)
12:00-12:15 Výstupy a zkušenosti z realizace klíčové aktivity - KA02 Tvorba experimentálních úloh z oblasti simulovaná pracoviště – tvorba scénářů
  MUDr. Petr Kačer, MUDr. Jiří Procházka, IKEM, zástupci partnera
12:15-12:30 Výstupy a zkušenosti z realizace klíčové aktivity KA02 - Tvorba experimentálních úloh z oblasti simulovaná pracoviště – příprava na odbornou řízenou praxi
  Ing. Antonín Grošpic, CSc., Ing. Zdeněk Šlégr, OZT IKEM, registrovaní biomedicínští inženýři, zástupci partnera
12:30-12:45 Výstupy a zkušenosti z realizace klíčové aktivity KA02 - Tvorba experimentálních úloh z oblasti simulovaná pracoviště – příprava na odbornou řízenou praxi
  Ing. Martin Mayer, vedoucí odd. biomedicínského inženýrství, Nemocnice Na Homolce, registrovaný biomedicínský inženýr, zástupce partnera
12:45-13:15 o b ě d
13:15-13:30 Cíl, význam, výstupy a zkušenosti z klíčové aktivity KA03 - Tvorba experimentálních úloh z oblasti vyhodnocování pohybu – část 1
  Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
13:30-13:45 Výstupy a zkušenosti z realizace klíčové aktivity KA03 - Tvorba experimentálních úloh z oblasti vyhodnocování pohybu zejména v neurologii – část 2
  Ing. Jan Hejda
13:45-14:00 Zkušenosti z realizace klíčové aktivity KA03 - Tvorba experimentálních úloh z oblasti vyhodnocování pohybu zejména v neurologii
  as. MUDr. Rudolf Černý, CSc., Neurologická klinika dospělých, FN Motol, zástupce partnera
14:00-14:15 Zkušenosti z klíčové aktivity KA04 - Proškolení cílové skupiny
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
14:15-14:45 Diskuse účastníků a závěrečné slovo
  doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
14:45-15:00 p ř e s t á v k a
15:00-16:00 Ukázky výstupů projektu v laboratořích
  As113 – Ing. Martin Rožánek, Ph.D., B-6 – Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., B114 – Bc. Ondřej Čadek, B117 – Ing. Roman Matějka, B209 – Ing. Richard Grünes, Ph.D., Ing. Jan Suchomel, B210 – Ing. Petr Kudrna