Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory:  Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP-oblast podpory 2.3
Číslo výzvy: 20
Název projektu:  Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Zkrácený název projektu:  BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT
Název projektu ANG.:  BIO-XUV Research Team Advancement at FBME CTU
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/2.3.00/20.0092
Číslo jednací: 25820/2010-461
Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2011
Datum ukončení realizace projektu: 30.5.2014

Anotace (Stručný obsah projektu)

Cílem projektu je posílení výzkumného týmu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI), zabývajícího se interakcí optického (OPT) a extrémního ultrafialového záření (XUV) s biologickými (BIO) objekty. V současnosti je zaměření a kvalita výzkumu garantována zkušenými akademickými pracovníky, kteří na fakultu postupně přicházejí a pracovníky jiných institucí v ČR i v zahraničí, kteří s fakultou těsně spolupracují. Výzkum BIO-OPTO-XUV týmu bude posílen reintegrací českého profesora, dosud působícího v zahraničí, účastí několika zahraničních vědců na řešení projektu a rozvojem spolupráce jak se zahraničními laboratořemi, tak s AV ČR. Bude vytvořeno laboratorní zázemí pro přípravu a standardní optickou diagnostiku biologických vzorků. Do týmu budou postupně integrováni noví mladí akademičtí pracovníci, současní doktorandi a absolventi magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu.

Cíle a realizace projektu

Cílem projektu je zvýšení úrovně výzkumu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, především však rozvoj výzkumného týmu zaměřeného na interakci optického a extrémního ultrafialového (XUV) záření s biologickými objekty. Projekt je zaměřen především na studium luminiscence biologických objektů buzenou optickým a XUV zářením a na nové aplikace v dané oblasti. Navazuje na dosavadní aktivity akademických pracovníků katedry přírodovědných oborů, doktorandů a studentů magisterského programu Přístroje a metody pro biomedicínu FBMI. Projekt bude realizován v široké spolupráci se 4 partnerskými pracovišti v ČR. Počítá s účinným zapojením českého profesora, který se vrací z dlouholetého působení ve Švýcarsku a s intenzivní podporou pracovníků 5 zahraničních institucí. Projekt se skládá z osmi klíčových aktivit, z nichž první je zaměřena na kvalifikační růst všech členů vznikajícího týmu a zbývajících 7 aktivit se věnuje rozvoji speciálních odborností vytvářeného multidisciplinárního týmu. Výsledkem řešení projektu bude omlazený tým zapojeným do výzkumu v rámci mezinárodních vědecko-výzkumných projektů.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Fakulta biomedicínského inženýrství je velmi mladou fakultou ČVUT. Její vědecký program navazuje na předchozí aktivity Ústavu biomedicínského inženýrství ČVUT a rozvíjí se v těsné spolupráci s dalšími fakultami ČVUT a s ústavy AV ČR. Magisterský obor Přístroje a metody pro biomedicínu je akreditován jako projektově orientovaný, tzn., že všichni studenti jsou zapojeni do výzkumu a vývoje v rámci svých ročníkových projektů a diplomových prací. Kvalita výzkumu prováděného na fakultě určuje i kvalitu vzdělávání studentů a doktorandů. Oblast interakce elektromagnetického záření s biologickými objekty je aktuálním tématem v daném mezioboru biomedicínském inženýrství a vývoj optických vláknových senzorů pro biomedicínské aplikace do tohoto výzkumného záměru náleží.

Přínos pro cílovou skupinu

Intenzivní spolupráce akademických pracovníků se zahraničními umožní formulovat konkrétní dílčí úkoly pro doktorandy a mladé akademické pracovníky na světově souměřitelné úrovni a výsledky porovnat s aktuálním stavem v rámci pravidelných workshopů a krátkodobých stáží. Doktorandi i studenti magisterského oboru budou v rámci individuálního studijního plánu připraveni pro nadcházející začlenění do řešitelského týmu. Vytvoření laboratorního zázemí zkvalitní studium i výuku Mgr předmětů "Vláknová optika pro biomedicínu“ atd.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Dosažená vysoká vědecká kvalita řešitelského týmu, povede k zajištění pokračování výzkumu formou grantových projektů od českých i mezinárodních agentur. Bude založeno konzultační centrum pro fotobiologii, které bude i nadále zajišťovat školení specialistů, případně studentů z jiných VŠ, a které bude spolupracovat na přípravě výzkumného programu a projektů jiných výzkumných organizací.
Webové stránky vědecko-výzkumného týmu zabývajícího se vývojem laboratorních zdrojů XUV záření a jejich uplatněním v biologii a medicíně (týmu BIO-OPT-XUV): http://box.fbmi.cvut.cz