Popularizace vědy a výzkumu ČVUT

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.3
Číslo výzvy: 35
Název projektu: Popularizace vědy a výzkumu ČVUT
Zkrácený název projektu: VaV ČVUT
Název projektu ANG.: CTU in Prague Popularization of Science and Research
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0021
Číslo jednací: 31624/2011-463
Datum zahájení realizace projektu: 1.6.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2014

ANOTACE (STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU)

Cílem projektu je vytvořit systémové nástroje pro popularizaci výsledků výzkumu a vývoje pro studenty a žáky. Pomocí přednáškových cyklů, systémových propagačních aktivit VaV a popularizačních cyklů, dnů otevřených dveří, audiovizuální tvorby, e-learningových kurzů a interaktivních webových stránek budou vyhledáváni žáci ZŠ,SŠ, studenti bakalářského studia biomedicínský technik se zájmem o výzkumnou a vývojovou činnost a její pokračování v budoucnu. Realizace projektu umožní získat nové talenty pro vědu a výzkum a tím zvýšit konkurenceschopnost České republiky. Pro splnění cílů projektu bude realizován akademickými pracovníky ČVUT interaktivní web-portál pro ověření technických vědomostí, pilotně ověřený koncept kroužků, letních vědecko-technických táborů, webové stránky Junior Akademie, interaktivní modul Ochrany duševního vlastnictví, cyklus Jak to chodí ve vědě, publikační portál na bázi MediaWiki, aktivity na dnech otevřených dveří jako i propagační cyklus v České televizi.

CÍLE A REALIZACE PROJEKTU

Cílem projektu je vytipovat, podpořit a dát možnost talentovaným žákům a studentům včas poznat vědeckovýzkumnou činnost, naučit se její principy a již v začátku jejich studia je zapojit do reálných vědeckovýzkumných projektů, které se na Fakultě dopravní (pracoviště Děčín), Fakultě biomedicínského inženýrství jako i dalších fakult ČVUT řeší. Smyslem je podchytit talentované žáky a studenty, vzbudit u nich zájem o vědeckovýzkumnou činnost a připravit je na další působení zejména v oblasti vědy a výzkumu ve vysokoškolském studiu, popularizaci vědy a motivace těchto studentů právě prací na reálných vědeckovýzkumných projektech podpořených dostatečnou infrastrukturou pro jejich práci. Tohoto cíle chceme dosáhnout vytipováním talentovaných žáků a studentů, kteří mají potenciál k rozvoji a práci v oblasti vědy a výzkumu. Tyto studenty vhodným způsobem motivovat k této činnosti tak, aby ji upřednostňovali. Vytvořit funkční infrastrukturu pro práci žáků a studentů na vědeckovýzkumných projektech formou kvalitního laboratorního a experimentálního zázemí a odborného vedení. Poskytnout jim nadstandardní vzdělávání a to zejména v obecné tematice vědeckovýzkumné činnosti pokrývající vše od průzkumu literatury, práce s ní, plánování a vyhodnocování experimentů, statistické vyhodnocování výsledků atd., až po tvorbu závěrečných zpráv a článků; jako i systémů odborného vzdělávání formou přednášek, praktických cvičení a exkurzí z různých oblastí výzkumu na ČVUT, které však nebudou příliš podrobné, ale budou takové, aby umožnili žákům a studentům na jejich dílčích malých výzkumných tématech pracovat. Výstupem bude skupina žáků a studentů, zapojených do mimoškolských vzdělávacích aktivit v oblasti vědy a výzkumu. Cennou přidanou hodnotou bude přenos know-how na tyto žáky a studenty v oblasti prezentace výsledků výzkumu a jeho ochrany jako samotné publikování a propagace výsledků těmito žáky a studenty.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU

Současný způsob práce se žáky a studenty umožňuje jenom ojedinělou podporu, motivaci a rozvoj nadaných jedinců v oblasti vědy a výzkumu. Je to dáno několika faktory: jedním z nich je doposud nedostatečné vzdělání, dalším důležitým faktorem je, že zapojení těchto studentů do vědeckovýzkumných projektů není obecně uvažováno, neboť jejich výchova v této oblasti vyžaduje daleko vyšší nároky na práci pedagogů a fakulty, než je tomu v dalších etapách studia. Mezi žáky a studenty však existují nadaní jedinci, kterým stojí za to se věnovat, motivovat je a zapojit do vědeckovýzkumné činnosti. Další příčinou, proč žáci a studenti prakticky nemají možnost osvojit si správné návyky a znalosti z oblasti vědy a výzkumu je fakt, že většina vyučujících se vlastní vědeckovýzkumné činnosti soustavně nevěnuje, a tudíž tito vyučující nemohou uvažované znalosti a dovednosti předat. V důsledku výše uvedeného nejsou žáci a studenti dostatečně připraveni na přechod do dalších etap studia, ve kterých je vědeckovýzkumná činnosti studentů již očekávána. Dosáhnout toho je možné jenom dobře vedenou samostatnou prací studentů na výzkumných projektech ve spolupráci s řešiteli výzkumných projektů. Prakticky orientovaná témata s konkrétním výstupem budou nejen dostatečnou motivací pro žáka a studenta, ale zároveň umožní specifikovat oblasti dalšího vzdělávání v oblasti techniky. Realizaci systémových nástrojů v rámci projektu umožní zvýšit motivaci a připravenost žáků a budoucích studentů a jejich konkurenceschopnost pro budoucí uplatnění v oblasti vědy a výzkumu.

PŘÍNOS PRO CÍLOVOU SKUPINU

Hlavní přínosy jsou: zatraktivnění vědecké kariéry pro mladé lidi, zvýšení všeobecné vědeckotechnologické gramotnosti a tím i podpora chápaní vědy mládeží, stimulovaní a zkvalitňovaní vědeckého bádaní, rozvíjení zručnosti a schopnosti tvořivého myšlení, tvořivé komunikace a učení se, které umožní výraznější orientaci na vědu a techniku v kontextu konkurenceschopnosti, potřeb moderního trhu práce a vlastního uplatnění se na trhu práce, získávaní nových poznatků technik a zákonitostí v oblasti vědy a techniky uplatňováním vědeckých metod a postupů, podchycení talentované mládeže a podpora jejich dalšího zapojení se do vědeckých, výzkumných a odborných úloh, sdílení výsledků vlastního bádaní, výzkumu s jinými mladými vědci, ověření si správnosti poznatků, jejich revize doplnění a motivace k dalšímu bádaní a učení se, představení a propagace vybraných činností vysoké školy. Pro cílovou skupinu je předpoklad podstatně lepšího uplatnění se přijímacím procesu a zájmu o studium na technicky orientované vysoké škole v České republice, hlavně z důvodu zapojení se v rámci projektu do vědeckovýzkumné práce, publikační činnosti, seznámí se s hlavními procesy vysoké školy, jako i s vytvořením osobních kontaktů s pedagogickými a vědeckovýzkumnými pracovníky.

POPIS REALIZACE PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PO UKONČENÍ FINANCOVÁNÍ Z ESF

V této výzvě není udržitelnost vyžadována. Veškeré aktivity projektu budou realizovány ve vztahu k popularizaci VaV na ČVUT i po ukončení projektu a to zejména díky stabilizovanému týmu na pracovištích ČVUT a též díky laboratornímu zázemí. Jako zdroj financování budou využity zejména finanční prostředky z dalších projektů, které ČVUT již získala nebo získá.