Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034
Název projektu:  Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Název projektu anglicky: Support of inter-sectoral mobility and duality enhancement of research teams at Czech Technical University in Prague
Předpokládaný datum zahájení projektu: 01.07.2012               
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.09.2015

O PROJEKTU

Tento projekt je zaměřen na další zlepšení vědeckých a výzkumných kapacit v  regionech pomocí zvýšení kvalitního lidského potenciálu – vytvořením pracovních pozic pro mladé vysoce kvalitní postdoktorandy. Projekt integruje aktivitu několika fakult a představuje důležitý krok i v multidisciplinárním výzkumu v několika startegických směrech.
Na projektu se účastní pět fakult ČVUT (Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta biomedicínského inženýrství). Tyto fakulty integrují svoji aktivitu v rámci stěžejních programů realizovaných ve výzkumných centrech.

Mezi hlavní výzkumné aktivity  Fakulty biomedicínského inženýrství patří:

  • aplikace tenkých vrstev a nanotechnologií v lékařství
  • biotelemetrické systémy
  • Health Technology Assessment s aplikacemi na zdravotnické prostředky
  • interakce XUV záření s biologickými objekty
  • kvantifikace hodnoceni rehabilitačního procesu
  • nekonvenční umělá plicní ventilace
  • nové trendy v medicíně katastrof

Do tohoto projektu bude zapojen tým umělé plicní ventilace, který se zabývá zejména použitím HeliOxu při plicní ventilaci, vývojem demand flow systému, který má umožnit spontánní dýchání pacienta při vysokofrekvenční umělé ventilaci, modelováním respiračního systému, intrakraniálním monitorováním, využitím elektrické impedanční tomografie při nekonvenčních ventilačních režimech, zejména v neonatologii, vývojem ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, vývojem neonatálního simulátoru pro výuku resuscitace extrémně nezralých novorozenců, HTA pro plicní ventilátory a přístroje urgentní medicíny.

CÍL PROJEKTU

Postdoktorandi zaměstnaní v rámci projektu pomohou zlepšit výzkumné podmínky pro stávající akademické a výzkumné pracovníky, zároveň se však budou podílet na výchově studentů v mimopražských regionech. Cílovou skupinou projektu jsou proto akademičtí a ostatní pracovníci ČVUT a studenti a doktorandi ČVUT, kteří budou pracovat ve výzkumných týmech posílených kvalitními postdoktorandy, respektive od nich budou získávat znalosti při společné výzkumné a vývojové práci. Konkrétně problematika umělé plicní ventilace řešená na FBMI zahrnuje širokou problematiku od základních principů jako je proudění plynů až po účinky různých režimů umělé plicní ventilace na ventilovaný subjekt nebo zhodnocení ekonomické efektivity jednotlivých postupů.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Fakulta biomedicínského inženýrství předpokládá v rámci výstupů projektu publikovat
minimálně 6 článků (se společným autorstvím postdoktoranda a členů výzkumného týmu) uvedených v databázi ISI Web of Science, z toho minimálně 3 v impaktovaných časopisech.
Předpokládané výsledky jsou plně v souladu s cíli výzvy.

VÝSTUPY PROJEKTU