Inovace a modernizace didaktických metod a obsahu výuky na FBMI Kladno ve specifických oblastech

Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK- IPo- oblast podpory 2.2
Číslo výzvy: 28
Název projektu: Inovace a modernizace didaktických metod a obsahu výuky na FBMI Kladno ve specifických oblastech
Zkrácený název projektu: Inovace studia FBMI
Název projektu anglicky: Innovation and modernization of teaching methods and content of education at the Faculty of Biomedical Kladno in specific areas
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0219
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014

Anotace:

Předkládaný projekt se skládá z 5 klíčových aktivit (KA), které jsou samostatnými logickými celky řešícími inovace v konkrétních specifických oblastech. Celkově projekt obsahuje zavedení nového (KA1) a inovace 13 předmětů (KA3 a KA5) s důrazem na mezioborovost, diverzifikaci, internacionalizaci. Projekt dbá na zvýšení intenzity propojení s praxí pomocí spolupráce externích odborníků na inovacích studia na FBMI a podpory praxí a stáží studentů při nové podobě řešení závěrečných prací (KA 4). Projekt zajistí metodiku pro vznik systému řízení kvality a monitoringu trhu práce pro absolventy (KA1). Projekt počítá s pořízením řady moderních prvků výuky, včetně učebny krizového řízení (KA2). S inovacemi souvisí i proškolení lektorů v ICT (KA1, KA2), zvyšování odborných kompetencí akademiků (KA1, KA5) a zvyšování jejich jazykových dovedností (překlady studijních materiálů do AJ u KA1, KA3 a KA5).

Cíle projektu:

Cílem projektu je modernizace didaktických metod a studijních pomůcek a inovace obsahů výuky studijních programů na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno (FBMI) tak, aby byla prohloubena diverzifikace a kvalita výuky směrem k současným požadavkům praxe a v souladu s nejnovějšími poznatky v příslušných oblastech ve světě. Projekt zvýší míru spolupráce a propojenosti FBMI s dalšími útvary ČVUT (např. Fakultou strojní apod.) i praxí díky rozšíření kooperace na obsahové i metodologické podobě inovovaných předmětů, mezioborového propojení předmětů a přizpůsobení obsahu i formy výuky požadavkům trhu znalostní ekonomiky. Jedním z cílů projektu je rovněž vyplnění mezery ve výuce na českých vysokých školách ve formě vytvoření nových či nově definovaných předmětů mezioborového charakteru. Záměrem projektu je upřednostnění kvality inovací studia na FBMI před kvantitou těchto změn, což umožní excelenci v provedených inovacích. Cílem je vytvoření takových podmínek pro studium technických oborů, které budou srovnatelné se zeměmi s nejvyspělejším školstvím, a to zejména pomocí investic do technicky progresivních učebních pomůcek a rovněž díky zapojení odborníků z jiných vzdělávacích institucí a z praxe.

Součástí projektu bude též internacionalizace výuky formou vytvoření studijních materiálů (prezentací) v anglickém jazyce, což jistě dále zvýší zájem zahraničních studentů o studium inovovaných předmětů na FBMI. Dalším záměrem projektu bude výrazná inovace v povaze vztahů mezi VŠ, jejími studenty a předními výzkumnými centry, prostřednictvím podpory nové dimenze praxí a stáží studentů pracujících samostatně na konkrétních výzkumných projektech na renomovaných vědecko-výzkumných pracovištích. V neposlední řadě projekt zavede systémy řízení kvality a monitoringu potřeb trhu ve vztahu k budoucím absolventům, napomůže ke zdokonalení akademických pracovníků FBMI v jejich odbornosti, IT dovednostech i znalostech AJ.

Zdůvodnění potřebnosti:

V současnosti se problematice ochrany obyvatelstva v krizových situacích (při živelných či člověkem způsobených katastrofách) nevěnuje ve vysokoškolském vzdělávání dostatečná pozornost (okrajově některé technické, přírodovědecké a medicínské VŠ). Projekt zavádí radikální změnu prostřednictvím vzniku nového speciálního kurzu pro ochranu obyvatelstva před radiologickým nebezpečím (KA1) a vybudováním nové multifunkční interaktivní učebny pro výuku v oblasti krizového a bezpečnostního řízení (KA2). Tyto inovace do budoucna přispějí k větší připravenosti a zkvalitnění odborníků v celé ČR pro řešení vzniklých krizových nebo jiných mimořádných situací, kde se stále ve větší míře vyžaduje mezinárodní spolupráce a koordinace.

Ve vzdělávání v oblasti aplikací technologií v (bio)medicíně jsou rovněž činné technicky a medicínsky zaměřené VŠ, avšak každá ze svého úhlu pohledu - okrajově a nekomplexně. Na propojení těchto oborů je založena existence FBMI a její snahou je maximálně aktualizovat učební obsahy i pomůcky k jednotlivým předmětům s touto tématikou tak, aby odpovídaly rychle se vyvíjejícímu odvětví. Inovace prováděné v KA3, KA4 a KA5 jsou právě založeny na požadavcích moderní znalostní ekonomiky, kdy je akcentována souvztažnost s praxí, internacionalita a moderní formy výuky formou e-learningu, demonstračních telemetrických modulů nebo animací. Díky velké kvalitativní změně chystaných nových obsahů a zavedení moderních učebních pomůcek nejde o pouhou aktualizaci, nýbrž o inovaci studijních programů.

Projekt bude realizovaný bez partnera, avšak jako poradní nebo pomocné odborné zdroje budou sloužit mnohé vzdělávací, zdravotnické i soukromé společnosti.

Potřeba realizace projektu vznikla na základě poznatků vyučujících z komunikace se studenty formou plošných dotazů v učebnách i hloubkových rozhovorů s jednotlivci. Garanti předmětů jsou konfrontováni se skutečností v oboru díky intenzivnímu styku se zástupci praxe.

Přínos pro cílovou skupinu:

Cílová skupina složená ze studentů prezenčního studia na FBMI Kladno bude na realizaci projektu profitovat tím, že výuka bude pro studenty výrazně modernizována pomocí pořízení moderních technických forem didaktických pomůcek (včetně nově vybudované učebny krizového řízení) a obsahově přiblížena potřebám trhu v oboru technologií v medicíně. Zahraniční studenti budou moci studovat inovované předměty v angličtině, a tím se rozšíří nabídka kurzů pro ně určených. Studenti budou vzděláni v nejaktuálnější problematice v oboru, navíc s důrazem na praktickou využitelnost získaných vědomostí, proto se zlepší jejich výchozí pozice na trhu práce. K tomu přispěje i přímý kontakt s praxí při vypracovávání závěrečných prací a s nimi spojených samostatných projektů (KA4).

Pro akademické a neakademické pracovníky VŠ, konkrétně FBMI, bude účast v projektu znamenat mimo získaných odborností i komparativní výhodu vzhledem ke svým kolegům s obdobnou odbornou specializací, která se může projevit na trhu práce.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Aktivity projektu vesměs nebudou prováděny v době udržitelnosti, avšak jejich výstupy v podobě nových a inovovaných předmětů, vybudované interaktivní učebny či vytvořených systémů součinnosti studentů se zástupci praxe při vyhotovování studentských závěrečných prací a projektů, systémů zajišťování kvality a monitoringu trhu práce pro absolventy, budou fungovat po celou dobu udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že součástí projektu je též pilotní výuka nových či inovovaných předmětů, tato forma aktivit projektu bude i nadále pokračovat během doby udržitelnosti v podobě klasické výuky. Klasická výuka již bude oproštěna od většiny problematických míst, jež budou odstraněny během zkušební či pilotní výuky v době realizace projektu.

Činnosti členů projektového týmu budou omezeny o tvorbu výstupů projektu (obsahů kurzů, pomůcek, systémů), avšak zachovány budou aktivity typu lektorování inovovaných předmětů, správa IT softwaru a hardwaru, administrativní činnosti.

Financování výše zmíněného omezeného rozsahu aktivit, které povedou k udržení stavu výuky po uskutečnění inovací v rámci projektu, bude zajištěno z interních zdrojů FBMI jako běžná součást výdajů na mzdy zaměstnanců. Projektem požadovaný objem financí z veřejných zdrojů je určen na samotnou přidanou hodnotu (v podobě všech inovací) oproti stavu kontinuálního vývoje vzdělávání na FBMI.

Jednou z přidaných hodnot projektu bude navázání užší spolupráce s externími subjekty - v rámci ČVUT, ostatních vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení, soukromých firem. Tato spolupráce bude v době udržitelnosti nadále pěstěna a prohlubována.