Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství (BIOKOS)

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.
Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Název operačního programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo prioritní osy: 4
Název výzvy: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Číslo výzvy: 1.4
Název projektu: Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství
Zkrácený název projektu: BIOKOS
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0193
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31.1.2014

Anotace projektu:

Cílem  navrhovaného  projektu  je  podpořit  rozvoj  a  následnou stabilizaci  kvalitní  výzkumně-výukové infrastruktury Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně (FBMI). Na  základě současného  počtu studentů,  průzkumu  zájmu  o  studium  a  predikce  vývoje počtu  studentů  fakulty  bylo  konstatováno,  že  FBMI  má nedostačující  prostorové,  přístrojové  a laboratorní  vybavení  pro provádění  vlastní  výzkumné  činnosti  spojené  s  výukou,  a  to zejména v doktorském a magisterském studiu. Nedostatečná vybavenost specializovaných laboratoří je jednou z hlavních příčin, které brání dalšímu rozvoji fakulty a efektivní přípravě lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV) v této oblasti. V rámci projektu BIOKOS bude proto vybudováno 9 nových laboratoří vybavených  nejmodernějšími  přístroji pro  biomedicínský  výzkum  (funkční  vybavení  laboratoří  bude zajištěno částečně nákupem nových přístrojů a částečně přesunem stávajícího vybavení), čímž bude kompenzována  nedostatečná  prostorová  kapacita  fakulty  pro  přijímání  nových  zájemců  o  studium. Hlavním  opodstatněním  navržené  investice  z veřejných  zdrojů  je tedy  rostoucí  zájem  studentů  o moderní a perspektivní studijní obory na rozhraní techniky a medicíny nabízené FBMI.

Cíle projektu:

Cílem navrhovaného projektu je podpořit rozvoj a následnou stabilizaci kvalitní výzkumně-výukové infrastruktury Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Zkvalitnění a navýšení kapacity vědeckovýzkumných laboratoří je základem pro zlepšení kvality poskytovaného vzdělávání zaměřeného na výzkumné, vývojové a inovační aktivity v oblasti biomedicínského inženýrství. Důkazem konkurenceschopnosti oborů vyučovaných na FBMI je zájem ze strany potenciálních zaměstnavatelů o absolventy fakulty. Cílovou skupinou v tomto kontextu, jsou tedy studenti (PhD., Mgr., Bc.) ale i uchazeči o studium a zaměstnanci FBMI, v širším kontextu celá ČR, která může profitovat ze zvýšení kvality poznatků realizovaných díky projektu BIOKOS.
V rámci projektu BIOKOS bude vybudováno 9 nových laboratoří vybavených nejmodernějšími přístroji pro biomedicínský, čímž bude kompenzována nedostatečná prostorová kapacita. V budově nám. Sítná 3105 v Kladně tak vzniknou nové užitné plochy o rozloze 759 m2 (z toho 622 m2 rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy laboratoří spojené s výukou, 137 m2 rozšířené nebo zrekonstruované kapacity, plochy jiné) na nichž bude vybudován integrální komplex laboratoří současných moderních metod a technik biomedicínského inženýrství.

Rozpočet (dotace/spolufinancování):

Celkové  náklady projektu  jsou  ve  výši  46 620 045  Kč,  přičemž  celková  výše  uznatelných  nákladů  dosahuje dle limitace  pro  FBMI  42 126 180  Kč (výše dotace na projekt z OP VaVpI je 85% (35 807 253 Kč), spoluúčast žadatele je 15% (6 318 927 Kč)).  Nezpůsobilé  výdaje  ve  výši  4 493 865 Kč budou  hrazeny žadatelskou  organizací  (FBMI) a  jejich  struktura  odpovídá struktuře  výdajů  uznatelných.