Realizované klíčové aktivity

KA01 Junior Akademie

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci této klíčové aktivity bude realizován ucelený komplex Junior Akademie (JA), jehož účelem je vedle popularizace VaV také zavedení systematické práce s žáky a studenty ZŠ a SŠ v oblasti seznamování se s VaV v technických oborech elektrotechnika, strojírenství, informační technologie, doprava, stavebnictví, biomedicínské a jaderné inženýrství.
Konkrétními činnostmi jsou:

 • celoroční kroužek vedený odborníkem z univerzity. Má interaktivní charakter a studenty seznamuje s nejnovějšími poznatky z oblasti VaV v daných oborech.
 • exkurze na vytipovaných atraktivních univerzitních pracovištích (např. Štola Josef, nově budovaná OP VaVpl centra aj.), kde budou pro studenty připraveny ukázky VaV práce.
 • dlouhodobé VaV projekty vedené akademiky. Jedná se o samostatné práce studentů, kde bude akademik fungovat jako mentor.
 • letní tábor jako odměna pro studenty, kteří přes celý rok nejlépe pracovali. I během tábora se budou studenti technicky vzdělávat a plnit vědecké úkoly.

Podpůrným nástrojem bude web, facebook profil a newslettery Junior Akademie, kde budou mimo novinek vyhlašovány i pravidelné čtvrtletní soutěže. Vše jazykově a stylisticky zaměřeno na věkovou kategorii cílové skupiny. Všechny aktivity budou realizovány v průběhu celého roku. Na začátku dostane student index, v kterém mu budou zaznamenávány jednotlivé absolvované aktivity. Na konci školního roku budou indexy vyhodnoceny a nejlepší studenti budou odměněni letní školou. Aktivitu bude zajišťovat odborný garant, koordinátor KA, mentoři a vedoucí kroužků. Pro zvýšení atraktivity budou přizváni i externí hosté. Po přípravných pracích poběží všechny výše zmíněné aktivity od září do června a v prázdninových měsících pak proběhne letní škola. Tento roční cyklus bude v rámci projektu realizován 2x.

Výstup klíčové aktivity

V rámci této klíčové aktivity bude do praxe zaveden komplexní systém práce s nadanými žáky základních a středních škol pod názvem Junior Akademie. S výchovou dětí ve vztahu k VaV je potřeba začít právě již na základních školách, aby bylo možné na tuto činnost navázat u starších studentů, jak je tomu v ostatních klíčových aktivitách projektu.
Konkrétními výstupy jsou:

 • pilotně ověřený koncept kroužků, dlouhodobých VaV projektů a letních vědecko-technických táborů,
 • webové stránky Junior Akademie včetně soutěží a atraktivní formou popularizovaných novinek z oblasti VaV.
 • podpoření žáci 7., 8. a 9. tříd základních škol nebo stejně starých studentů víceletých gymnázií

K pilotní realizaci projektu byly osloveny a účast přislíbily III. základní škola v Jičíně, II. základní škola v Jičíně, Lepařovo gymnázium v Jičíně, Základní škola Pardubice, I. Ressla a Gymnázium Pardubice Dašická.

http://www.juniorakademie.cz/

KA02 Výběr talentů

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V této KA budou realizované činnosti, které je možné rozdělit do 4 fází:
První fáze spočívá ve vytvoření interaktivního web-portálu, který umožní studentům/žákům středních a základních škol ověřit si svoje technické vědomosti. Ověření vědomostí se bude realizovat pomocí elektronického testu prostřednictvím web stránky projektu, konkrétně generováním sady otázek pro každého zájemce. Otázky vytvoří tým řešitelů v úzké spolupráci se zástupci základních a středních škol. V této fázi projektu hraje důležitou úlohu faktor soutěživosti mladých lidí, protože web-aplikace bude on-line zveřejňovat pořadí účastníků.
Druhá fáze této aktivity bude sloužit na upřesnění hloubky zájmu o vědu a výzkum, kde účastníci prostřednictvím navrhnuté interaktivní web-aplikace budou zasílat své technicky orientované prezentace z rozličných oblastí VaV. Tyto prezentace vyhodnotí tým erudovaných odborníků z řešitelského týmu a na základě těchto výsledků pak organizátoři vytipují a pozvou nejlepší zájemce na prezenční část aktivity, která se uskuteční v prostorách ČVUT FEL.
Třetí fáze spočívá v obhájení si svých technických prezentací před komisí na ČVUT-FEL. Do této fáze se zapojí vybraní studenti a žáci na základě výsledků 1. a 2. fáze aktivity.
Čtvrtá fáze spočívá v realizaci 30 přednáškových cyklů na SŠ. Cykly budou realizované paralelně k prvním třem fázím s cílem mobilizovat a motivovat mládež.

Výstup klíčové aktivity

V rámci této KA vznikne nový unikátní systém, který je schopen oslovit plošně moderní a snadno přístupnou formou velké množství zájemců ze středních ale i základních škol. Se základem založeným na soutěživosti jedinců umí navržený systém identifikovat zájemce o vědeckou práci a technické vzdělávání se. Jedná se o interaktivní web-portál pro ověření znalostí s možností vzájemné komunikace a sdílení dat registrovanými uživateli.
 
http://www.go2fel.cz/
 

KA03 Systematická práce se studenty SŠ, popularizace výsledků VaV ČVUT

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Základní činností toto KA je systémová propagační aktivita. Účastníci se seznámí s aktuálními výsledky vědy a výzkumu na ČVUT. Uskuteční se 8 týdenních zimních seminářů celkem pro 140 studentů. Struktura účastníků geograficky pokrývá území celé ČR mimo Prahy. Účastníci se seznámí s pravidly vědecké práce a propagace VaV. Budou jim předvedeny laboratoře ČVUT-FEL. Cílem této fáze je prohloubení zájmu o VaV činnost studentů SŠ a podnícení jejich zájmu o publikování výsledků svých prací.
Další základní činností je systematická práce s talentovanou mládeží. Po skončení zimních seminářů budou s jeho absolventy pracovat odborníci z ČVUT-FEL. Na základě individuálního přístupu jim umožní zúčastnit se vybraných experimentů. Odborníci budou vést tyto studenty k aktivní účasti na publikování a propagaci výsledků VaV. Publikačním portálem bude otevřený interaktivní systém na bázi MediaWiki, který bude v rámci KA vytvořen realizačním týmem. Pro publikování bude vytvořen i prostor na konferencích a v časopisech.
Další činností této klíčové aktivity bude vytvoření interaktivního publikačního portálu na bázi MediaWiki. Ten svou otevřenou formou umožní účastníkům publikovat výsledky své práce, ale i diskutovat o nich, případně zasahovat do znění prací a komunikovat s ostatními zájemci a širokou odbornou veřejností.

Výstup klíčové aktivity

V rámci této aktivity se vytvoří interaktivní web-portál na publikování a propagaci prací účastníků na bázi otevřeného systému MediaWiki.
Hlavními přínosy této aktivity jsou:

 • zatraktivnění vědecké kariéry u mladých lidí,
 • zvýšení všeobecné vědeckotechnické gramotnosti a tím i podpora chápání vědy mládeží,
 • stimulace a zkvalitňování vědeckého bádání,
 • rozvíjení dovednosti a schopnosti tvůrčího myšlení u adresátů, tvůrčí komunikace a učení, které jim umožní výrazněji se orientovat na vědu a techniku v kontextu konkurenceschopnosti, potřeb moderního trhu práce a vlastního uplatnění na trhu práce,
 • získávání nových poznatků mládeží, technik a zákonitostí v oblasti vědy a techniky uplatňováním vědeckých metod a postupů
 • podchycení talentované mládeže a podpora jejího dalšího zapojení do vědeckých, výzkumných a odborných úkolů
 • sdílení výsledků vlastního bádání, výzkumu s jinými mladými „vědci“, ověření si správnosti poznatků, jejich revize, doplnění a motivace k dalšímu bádání a učení se, představení vybraných činností vysoké školy.

http://www.go2fel.cz/wiki
 

KA04 Populárně-vzdělávací modul

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

cílem této klíčové aktivity je vyvinout a v praxi nasadit populárně-naučný cyklus vzdělávání žáků a především studentů SŠ ve dvou vzájemně souvisejících oblastech, kterými jsou ochrana duševního vlastnictví (ODV) a principy a postupy vědecké práce. Účelem je atraktivní formou představit studentům svět VaV a přes vlastní zkušenost je seznámit se základními pravidly a procesy. První cyklus, tedy ODV, bude realizován především motivačními semináři a povídáním s odborníky vhodně doplněné elektronickou formou propojenou se sociálními sítěmi a přizpůsobenou pro různá zařízení. Bude vystavěn na praktických příkladech důvěrně známých věkové skupině, na kterou je zacílen. Studenti se naučí rozumět pojmu duševní vlastnictví, chápat, kde vzniká, komu patří, proč a jak má být chráněno, jaký užitek může plynout z jeho ochrany atp. Dále se předpokládá nasazení tohoto cyklu při práci s nadanými středoškoláky v rámci pořádání letních škol.  Druhý cyklus, tedy Jak to chodí ve vědě, bude ukazovat studentům postupy práce na vědeckých projektech tak, aby sami poznali atraktivitu a širokou škálu uplatnění výsledků této činnosti. Seznámí se s různými fázemi výzkumu od základního, přes aplikovaný až po vývojové práce a uplatnění výsledků v praxi. Prakticky se zábavnou formou setkají s rešeršemi, deníkem výzkumných prací, testováním hypotéz, zásadami pro publikování, ale i ověřování výsledků v praxi. Záměrem je naučit nad podobnými úkoly přemýšlet v souvislostech a pochopit zásady VaV práce. Tento cyklus bude realizován formou 6 navazujících workshopů, které budou doplňovat ostatní aktivity projektu.  Tj. v této klíčové aktivitě studenti pochopí jak a proč a v dalších klíčových aktivitách si tyto získané kompetence mohou ověřit v praxi na konkrétních projektech. Oba cykly budou realizovány na příkladech aktuálních poznatků ve VaV, čímž budou mít zároveň osvětovou funkci. Oba cykly jsou navázány na soutěžní a kreativní činnost studentů v ostatních klíčových aktivitách.

Výstup klíčové aktivity

Výstupy začnou být generovány především od počátku roku 2013. Rok 2012 bude v této klíčové aktivitě zaměřen především na přípravu, zpracování a otestování obou populárně-naučných cyklů.
Konkrétními výstupy této aktivity jsou:

 • interaktivní modul Ochrany duševního vlastnictví s optimalizací jak pro platformu PC, tak i pro elektronické tablety,
 • zpracovaný a pilotně realizovaný cyklus Jak to chodí ve vědě včetně výukových materiálů,
 • studenti, kteří absolvovali e-learningový interaktivní modul Ochrana duševního vlastnictví,
 • studenti, kteří absolvovali modul Jak to chodí ve vědě.

http://www.inovacentrum.cvut.cz/nase-projekty/cz/text/77
 

KA05 Popularizace výzkumu dopravních oborů v Ústeckém kraji

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Aktivita je zaměřena na popularizaci výsledků vědy a výzkumu v dopravě, telematice a telekomunikacích, a to na vybraných středních školách v Ústeckém kraji. Mezi oslovenými školami jsou gymnázia v Teplicích, České Kamenici, Rumburku, Varnsdorfu, Děčíně a Ústí nad Labem, zároveň byla spolupráce nabídnuta třem oborným školám v Děčíně: Střední průmyslové škole stavební, Střední průmyslové škole strojní a dopravní a Evropské obchodní akademii. Zástupci všech škol s účastí v aktivitě vyslovili předběžný souhlas. Základní tři činnosti aktivity: Popularizace výsledků vědy a výzkumu v dopravě, telematice a telekomunikacích na středních školách bude probíhat prostřednictvím lektorů z FD ČVUT a bude zaměřena na pět oblastí. Tyto oblasti budou zaměřeny na problematiku letecké dopravy, inteligentní dopravní systémy, využití telematiky v dopravě, logistiku a management dopravy a plánování pozemních komunikací. Lektoři za každou oblast vykonají za dobu trvání projektu na každé střední škole celkem 2 návštěvy, celkem při zapojení 10 středních škol do projektu půjde o 100 návštěv za dobu trvání projektu. Na této činnosti se bude podílet odborný garant aktivity, především po stránce výběru témat, způsobu prezentace a následného hodnocení. manažer projektu bude v této činnosti zajišťovat komunikaci se středními školami. Další činností bude Letní dopravní škola, kde bude výuka prováděna pro vybranou oblast vždy koncentrovanou formou během jednoho týdne pro skupinu cca 15-20 studentů ze středních škol (během měsíce června proběhnou vždy dvě letní školy v délce jednoho týdne, předpokladem je, že by se do nich během doby trvání projektu mohlo zapojit až 80 studentů SŠ. Při výuce budou studenti rozděleni do týmů, ve kterých budou řešit ve spolupráci s lektory vybrané úkoly. Další částí aktivity budou interaktivní internetové stránky telekomunikacích a zajistí další komunikaci s CS.

Výstup klíčové aktivity

V rámci této aktivity budou hlavní výstupy následující:

 • popularizace dopravních oborů na středních školách, výstup 100 prezentací na vybraných středních školách za dobu trvání projektu,
 • letní dopravní škola (na děčínském pracovišti FD ČVUT), 4 jednotýdenní letní dopravní školy
 • interaktivní internetové stránky, obsahující základní informace o projektu a zároveň informace o zajímavostech ze světa dopravy, telekomunikací a telematiky

http://www.dopravanasbavi.cz/
 

KA06 Interaktivní webový portál biomedicínské techniky

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

V rámci klíčové aktivity bude vytvořen interaktivní multimediální webový portál pro rozšíření výuky a popularizaci vědy a výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství. Konkrétně se jedná o oblasti konstrukce biomedicínských přístrojů a zařízení, zejména aplikované elektrotechniky a optoelektroniky, programování a informačních technologií, virtuální instrumentace a automatizace, mobilních a emebedded zařízení. Součástí portálu budou výukové materiály, instruktážní videa a podpůrné materiály ke studiu, populární články a novinky z oblasti moderních technologií ve vědě a výzkumu. Dále budou na tomto portálu přístupné softwarové balíky a knihovny pro tvorbu aplikací, prostředky pro vývoj zařízení, odkazy na další vědecká pracoviště apod. Krom informačního charakteru portálu bude zařazeno i diskusní fórum, tak aby zájemci mohli konzultovat problematiku svých prací s pedagogy a odborníky z praxe. Takto bude podporovat i vzájemnou spolupráci mezi jednotlivci a týmy v dané oblasti vědy a výzkumu. Dále budou zařazeny online texty pro ověření nabytých odborných znalostí z dané problematiky. Na samotném chodu portálu se budou podílet i studenti a mladí výzkumníci svými prezentacemi, výsledky a postřehy.

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude zajištěna platforma pro realizaci webového informačního portálu, kde budou umístěny výukové materiály, instruktážní videa a podpůrné materiály k seminářům. Dále zde budou umístěny populární články a novinky z oblasti moderních technologií ve vědě a výzkumu, softwarové balíky a knihovny, relevantní odkazy a další. Také bude vytvořena platforma pro diskusní fórum pro možnost vzájemné komunikace mezi pedagogy, odborníky z praxe a mladými výzkumníky a dalšími zájemci a platforma s online testy pro ověření nabytých znalostí z dané problematiky.
 
http://popular.fbmi.cvut.cz/Stranky/default.aspx
 

KA07 Bakaláři biomedicínského technika pro vědu a výzkum

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Cílem je vytipovat, podpořit a dát možnost talentovaným studentům včas poznat vědeckovýzkumnou činnost, naučit se její principy a již v začátku jejich studia je zapojit do reálných vědeckovýzkumných projektů, které se realizují na FBMI. K tomuto účelu byla zvolena oblast umělé plicní ventilace, která nabízí vytvoření dílčích výzkumných témat, jež odpovídají úrovní znalostem studentů bakalářského studia a ve které má FBMI mnoholetou zkušenost, má dostatečně vybavené zázemí s klinickými pracovišti, což považujeme za velmi důležité zejména z hlediska motivace směrování studentů v oblasti vědy a výzkumu. Smyslem je podchytit tyto talentované studenty, vzbudit u nich zájem o vědeckovýzkumnou činnost a připravit je na další působení zejména v oblasti vědy a výzkumu v magisterském a následném doktorském studiu. Popularizace vědy a motivace těchto studentů právě prací na reálných vědeckovýzkumných projektech podpořených dostatečnou infrastrukturou pro jejich práci. Tohoto cíle chceme dosáhnout vytipováním talentovaných studentů, kteří mají potenciál k rozvoji a práci v oblasti vědy a výzkumu. Tyto studenty vhodným způsobem motivovat k této činnosti tak, aby ji upřednostňovali. Vytvořit funkční infrastrukturu pro práci bakalářských studentů na vědeckovýzkumných projektech formou kvalitního laboratorního a experimentálního zázemí a odborného vedení. Poskytnout jim nadstandardní vzdělávání a to zejména ve dvou oblastech:

 • 1. obecná tematika vědeckovýzkumné činnosti pokrývající vše od průzkumu literatury, práce s ní, plánování a vyhodnocování experimentů, statistické vyhodnocování výsledků atd., až po tvorbu závěrečných zpráv a článků,
 • 2. systém odborného vzdělávání formou přednášek, praktických cvičení a exkurzí z oblasti umělé plicní ventilace, které však nebudou příliš podrobné, ale budou takové, aby umožnili studentům na jejich dílčích výzkumných tématech pracovat.

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude 12 proškolených a samostatně pracujících studentů, kteří se naučili aplikovat základy metodiky vědeckovýzkumné práce a jsou dostatečně motivováni pro další výzkum během jejich následujících vzdělávacích programů. Zároveň lze očekávat, že tito studenti posílí týmy výzkumných pracovníků na univerzitě.

Přehled výstupů

Zpráva ze zahraniční cesty - New Orleans
Zpráva ze zahraniční cesty - Salt Lake City and Snowbird
 

KA08 Popularizace VaV v oblasti biomedicínské a klinické techniky na Dnech otevřených dveří v Kladně

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci KA budeme realizovat 4 Dny otevřených dveří a bude vytvořeno 8 propagačních videozáznamů o 8 vědeckých týmech na FBMI ČVUT. Na realizaci se bude podílet vedoucí KA a odborný koordinátor KA včetně dalších vybraných pracovníků VaV, doktorandů a studentů. Práce s cílovou skupinou bude probíhat formou začlenění zájemců z řad široké veřejnosti do řešení jednoduchých úkolů v rámci DOD a to na jednotlivých stanovištích vědeckých týmů FBMI ČVUT. KA je plánována z časového hlediska tak, že v období listopadu a února jsou vždy vyhrazena pro DOD a v meziobdobí budou vytvářeny vždy čtyři videozáznamy a to tak, aby na konci projektu bylo k dispozici 8 videozáznamů.

Výstup klíčové aktivity

V rámci KA budou realizovány 4 dokumentované Dny otevřených dveří a bude vytvořeno 8 propagačních videozáznamů o 8 vědeckých týmech na FBMI ČVUT a to přístupných na www stránce FBMI, ale i na DVD. Dále vzniknou propagační grafické materiály v podobě pexesa a leporela s motivy vědeckých týmů FBMI ČVUT. V rámci KA chceme dosáhnout toho, aby se výsledky všech činností, včetně vědecko-výzkumné, staly součástí přirozeného zájmu široké veřejnosti, ale zejména potencionálních uchazečů o studium. Vzhledem k tomu, že věda a výzkum jsou bezprostředně spjaty s takovými disciplínami jako matematika, fyzika, biologie a chemie, bude možné u těchto disciplín zvýšit atraktivitu a to již od útlého školního věku. Cílů KA chceme dosáhnout přirozeným spojením nabídky interdisciplinárního zajímavého studia založeného též na využití poznatků z oblasti vědy a výzkumu, netradičního prostředí laboratoří jako nezbytné základny pro moderní vědu a výzkum a též přirozeného kontaktu s okolím, tj. včetně veřejnosti ve všech věkových kategoriích. Celkovým výstupem KA bude dokumentovaná realizace 4 DOD zaměřených a propagaci VaV na FBMI ČVUT v oblasti biomedicínského inženýrství s podporou grafických a audiovizuálních prostředků. Grafické prostředky propagace budou reprezentovat jednotlivé vědecké týmy, jejich zázemí, techniku a výsledky včetně účasti studentů a to jednak formou faktografickou a jednak formou herního prostředku (pexeso, kvarteto). Audiovizuální prostředky (krátké videozáznamy) pak budou reprezentovat reálné každodenní postupy a činnosti jednotlivých vědeckých týmů s důrazem na činnost studentů ve vědeckých projektech a též na nezbytné propojení studia a účasti na VaV. Současně tyto videozáznamy mohou sloužit jako přirozený zdroj získávání dalších vědomostí a též jako propagační prostředek mimo DOD.

Propagační videošoty jednotlivých vědeckých týmů ČVUT FBMI, které byly vytvořené v rámci uvedené KA:

KA09 Popularizace vědy a výzkumu prostřednictvím pořadů v České televizi

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci této klíčové aktivity vznikne cyklus dokumentárních pořadů o nejnovějších poznatcích z vědy a výzkumu na ČVUT. Cyklus bude mít 20 dílů. Každý z 20-ti dílů pořadu bude prezentovat poznatky nejnovějšího technického výzkumu především takového, na kterém se podílejí studenti. Cyklus pořadů je zaměřen především na mladé lidi s cílem zaujmout a získat pro technické vzdělávání. V rámci klíčové aktivity budeme popularizovat vědu a výzkum způsobem blízkým cílové skupině a formou, kterou pochopí širší veřejnost.  Komentátory, průvodci a spoluautory jednotlivých dílů budou studenti. Cyklus pořadů bude pravidelně uváděn na kanále ČT 24, případně na nově vzniklém edukativním kanále (který má vzniknout dle záměrů nového vedení ČT). Přínosem těchto pořadů je skutečnost, že je budou vymýšlet a podílet se na jejich výrobě studenti a jejich cílovou skupinou jsou rovněž studenti, tedy studenti pro studenty. S cílovou skupinou budeme pracovat na sociálních sítích, budeme přijímat podněty a náměty k jednotlivým dílům pořadů z řad cílové skupiny. Na výrobě a produkci pořadů se bude podílet koordinátor natáčení, dramaturg, studenti jako pomocní technici, natáčecí štáb a studenti jako komentátoři pod vedením profesionálů.

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity je cyklus dokumentárních pořadů, popularizující nejnovější výsledky vědy a výzkumu. Posláním každého dokumentárního dílu bude popularizace nových poznatků vědy a výzkumu mladé generaci. Obsah jednotlivých dokumentů bude vycházet z nejnovějších výsledků bádán na ČVUT, především těch témat, na kterých se podílejí sami studenti. Všechny pořady budou uvedeny současně na webech ČVUT a budou navíc zařazeny do regionálního vysílání mimo Prahu. Cílová skupina bude oslovena prostřednictvím sociálních sítí s cílem zapojení do projektu formou námětů na další díly natáčení. Našim záměrem je prezentovat témata, která jsou cílové skupině blízká a informovat je formou, která je pro ně zajímavá. Takto získané informace mohou využít jako konkurenční výhodu na trhu práce, případně při přijetí na školu. Počet osob, které cyklus pořadů zasáhne je možno doložit ze statistických podkladů televize. Dále pak počtem osob účastnících se diskusí na sociálních sítích. V rámci této aktivity vznikne cyklus pořadů prezentovaných v ČT a na internetovém portálu ČVUT, popularizující vědu a výzkum na ČVUT.
 
http://www.go2fel.cz/media