Realizované klíčové aktivity

KA01 Ilustrace procesu výběrového řízení ve zdravotnickém zařízení za účasti cílové skupiny (říjen 2010 – srpen 2011)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci této aktivity bylo navázáno na předchozí výstupy a výsledky. Byla provedena kompletní simulace procesu výběrových řízení (veřejných zakázek) podle platné legislativy. Na přípravě se podílela cílová skupina. V rámci období pro tuto klíčovou aktivitu byla realizována základní seznámení se zakoupenou technikou a to v rámci řešitelského kolektivu z oblasti simulovaných pracovišť. Byla též realizována základní kontrola funkčnosti a bezpečnostní kontrola s evidencí (zavedení nového přístroje ve školství do laboratorní výuky). Současně byl zaveden a použit systém papírové a elektronické dokumentace k pořízenému vybavení. Umožnilo to efektivní využívání a velmi rychlé zavedení do provozu. Výše uvedená aktivita byla též velmi důležitá z hlediska ilustrace procesu ve zdravotnickém zařízení. Proto byla zavedena do výuky i SW aplikace EFA pro evidenci a přístup k dokumentaci pořízeného vybavení, což je ve zdravotnickém zařízení jedna z důležitých podmínek zavedení systému kvality. Bylo tak možné této aktivity využít pro přípravu studentů na odbornou praxi. Cílová skupina (studenti na oboru Biomedicínský technik) se na této aktivitě podíleli také a to zejména formou několika semestrálních projektů, ale i v rámci kontaktní výuky. Partneři sehráli úlohu expertů - poradců ve výše uvedených činnostech. 
Výstupy klíčové aktivity jsou:

 • dokončení ilustrace (simulace) procesu výběrových řízení, nákupu a následných činností z oblasti ověření funkčnosti a bezpečnosti provozu,
 • ucelená ilustrace procesu studentům v rámci výuky předmětu 17BBMZT Management zdravotnické techniky
 • zavedení SW produktu pro evidenci a správu zakoupených technických prostředků na simulovaném pracovišti (proběhlo v rámci předmětu 17BBMZT Management zdravotnické techniky).

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Jednoznačným a hlavním výsledkem a výstupem je uvedení studentů do problematiky biomedicínského technika v klinické praxi pomocí řešení reálných situací s tím, že proces byl kompletně odladěn a následně byl předložen studentům jako praktická úloha k řešení. To se týkalo jak veřejných zakázek, výběrových řízení, poptávkových řízení, tak i nasazení vhodného SW pro evidenci a správu zdravotnických prostředků na klinickém pracovišti včetně využití reálného SW systému pro evidenci reálných přístrojů a provádění požadovaných postupů dle platné legislativy. To vše proběhlo za podpory partnerů.
 
KA02 Tvorba experimentálních úloh a průvodní dokumentace včetně elektronické podpory (část 1 - simulovaná pracoviště) (květen 2012 – srpen 2012, od září bude KA02 ukončena)

Popis a cíl klíčové aktivity

V rámci plánované klíčové aktivity se uskuteční dokončení překladu české verze do angličtiny skript Čadek, O., Grünes, R., Kudrna, P., Matějka, R., Rožánek, M., Suchomel, J. Experimentální úlohy v prostředí simulovaného pracoviště JIP. Následně společně s českou verzí bude realizován tisk skript v barevné verzi z důvodu názornosti. V rámci této aktivity bude také dokončen specializovaný učební textu o pacientských simulátorech pro cílovou skupinu. Bude se jednat zejména o přizpůsobení pro formát tzv. ebook a grafická úprava. Dále budou vytvořeny tematické postery k jednotlivým skupinám úloh a dokončeny prezentace k jednotlivým úlohám v anglickém jazyce. V tomto období budou ještě také dokončeny WWW stránky  (v české i anglické verzi) zejména jednotlivých předmětů se vztahem k této KA pro zimní semestr 2012/2013.
 
KA02 Tvorba experimentálních úloh a průvodní dokumentace včetně elektronické podpory (část 1 - simulovaná pracoviště) (září 2011 – duben 2012)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci realizované klíčové aktivity byla uskutečněna kompletní příprava sady experimentálních laboratorních úloh včetně zpracovaných metodických listů s výsledky pro vyučující a návody pro studenty pro níže uvedené tematické okruhy. Dále byly také navrženy tzv. simulované bezpečnostně technické kontroly (BTK) prostřednictvím různých přístrojů a vytvořeny vzorové protokoly.
Tematické okruhy:

 • 1. Principy a aplikace tonometrů (měřičů krevního tlaku)
 • 2. Principy a aplikace elektrokardiografů
 • 3. Principy a aplikace defibrilátorů
 • 4. Principy a aplikace pulzních oxymetrů
 • 5. Principy a aplikace monitorů vitálních funkcí
 • 6. Principy a aplikace infuzních pump a dávkovačů
 • 7. Využití pacientského simulátoru a simulátorů dýchání v oblasti ventilační techniky
 • 8. Principy a aplikace elektrochirurgických přístrojů
 • 9. Vliv uživatelem nastavitelných parametrů na chování systému pacientského simulátoru METI ECS

V rámci klíčové aktivity byla využita nakoupená zařízení včetně příslušenství a materiálu pro výše uvedené tematické okruhy úloh. Na KA se podíleli partneři a to zejména tím, že se realizovala spolupráce při tvorbě dalších scénářů pro umělého pacienta na základě znalostí a údajů z klinické praxe (přímo reálných zákroků na pacientech, což má nesporný vliv na věrohodnost simulace). Kromě toho se partneři podíleli na pilotním ověření některých poznatků a cílů úloh během řízené odborné praxe u vybraných studentů. Partneři se také podíleli na recenzi (interní oponentuře) laboratorních úloh a textů k těmto úlohám. Dílčí výsledky KA byly prezentovány na mezinárodní konferenci v Rumunsku ve dnech 24.-26.11.2011 (http://www.bioinginerie.ro/Default.aspx?alias=www.bioinginerie.ro/ehb2011) a též na Dnech otevřených dveří FBMI ČVUT v Kladně dne 25.11.2011 a 27.1.2012 (viz položka publicita).

Jednalo se o následující příspěvky (viz akceptované příspěvky viz též http://www.bioinginerie.ro/ehb2011/fontsize2Conferenceprogramfont/tabid/...):

 • 64 The Use of Interactive Newborn Simulator Device in a Clinical Setting
  Petr Kudrna
  Teaching, e-Learning, Multimedia Applications
 • 76 Design and Personification of the Mathematical Model of the Human Respiratory Systém
  Martin Rozanek
  Modeling, Simulation
 • 115 Interactive Education System for Practice of acute Use of Manual Defibrillator
  Jan Suchomel
  Teaching, e-Learning, Multimedia Applications

Den otevřených dveří se konal dne 25.11.2011 (od 11 do 15 hodin). Ing. Roman Matějka a Bc. Ondřej Čadek – předváděli dílčí úlohy z oblasti simulátorů ve spojitosti s umělým pacientem v lab. B114+B117. Dále se účastnili a s přípravou a realizací pomáhali studenti oboru Biomedicínský technik, tj. studenti z cílové skupiny.

Druhý den otevřených dveří probíhal dne 27.1.2012 (od 11 do 15 hodin). Ing. Jan Suchomel, Ing. Petr Kudrna, Ing. Martin Rožánek, Ph.D. zajišťovali vše na pracovišti Simulovaného pracoviště JIP – v lab. A9, tj. ukázky připravených dílčích úloh na umělém pacientovi ve spolupráci s další přístrojovou technikou. Ing. Roman Matějka a Bc. Ondřej Čadek předváděli dílčí úlohy na simulátorech ve spojitosti s umělým pacientem v lab. B114+B117. Dále se účastnili a s přípravou a realizací pomáhali studenti oboru Biomedicínský technik, tj. jednalo se o studenty z cílové skupiny.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Byla vytvořena sada devíti experimentálních laboratorních úloh včetně zpracovaných metodických listů s výsledky pro vyučující a návody pro studenty pro výše uvedených devět tematických okruhů. Byly také navrženy tzv. simulované bezpečnostně technické kontroly (BTK) prostřednictvím různých přístrojů a vytvořeny vzorové protokoly. V rámci klíčové aktivity byla využita nakoupená zařízení včetně příslušenství a materiálu pro výše uvedené tematické okruhy úloh. Na KA se podíleli partneři.

Problémy při realizaci projektu

Při realizaci této klíčové aktivity se vyskytnul pouze jeden problém a to závada na modulu pro pacing u umělého pacienta, což znemožnilo odlaďovat některé dílčí úlohy. Vzhledem k omezenému financování a finanční uzávěrce ke konci roku 2011 v rámci FBMI ČVUT nebylo možné objednat servisní pozáruční opravu. To bylo možné až na začátku roku 2012 a v současné době se čeká na dodávku náhradního dílu. Stav ke dni 18.4.2012 – vše funkční.

Další předpokládaný postup v rámci KA02 (od dubna 2012)

V rámci plánované klíčové aktivity zbývá vytvořit PowerPointové prezentace s animacemi ilustrujícími vnitřní strukturu přístroje a tematické výkladové slovníky ČA a AČ navazující na již vytvořené návody a metodické pokyny pro dané úlohy. Bude dokončeno a vytištěno speciální skriptum (120 stran – 12AA), které bude obsahovat všechny výše podklady včetně CD s elektronickou verzí vybraných podkladů. Na zimní semestr ak. roku 2012/2013 bude též vytvořena anglická verze uvedeného skripta.
Bude se jednat o následující tematické okruhy:

 • 1. Principy a aplikace tonometrů (měřičů krevního tlaku)
 • 2. Principy a aplikace elektrokardiografů
 • 3. Principy a aplikace defibrilátorů
 • 4. Principy a aplikace pulzních oxymetrů
 • 5. Principy a aplikace monitorů vitálních funkcí
 • 6. Principy a aplikace infuzních pump a dávkovačů
 • 7. Využití pacientského simulátoru a simulátorů dýchání v oblasti ventilační techniky
 • 8. Principy a aplikace elektrochirurgických přístrojů
 • 9. Vliv uživatelem nastavitelných parametrů na chování systému pacientského simulátoru METI ECS

Součástí klíčové aktivity bude také dokončení a distribuce mezi studenty specializovaného učebního textu o pacientských simulátorech pro cílovou skupinu. Na KA se budou podílet partneři. V závěru klíčové aktivity bude doplněna www stránka projektu, ale i relevantního předmětu, ke kterému se úlohy vztahují. Tyto www stránky pak budou použity pro proškolení cílové skupiny v rámci KA04 a to zejména během zimního semestru ak. roku 2012/2013.
 
KA03 Tvorba experimentálních úloh a průvodní dokumentace včetně elektronické podpory (část 1 – vyhodnocování pohybu) (květen 2012 – srpen 2012 , od září bude KA03 ukončena)

Popis a cíl klíčové aktivity

V rámci plánované klíčové aktivity se uskuteční dokončení překladu české verze do angličtiny skript Kutílek, P., Žižka, A.: Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. Následně bude realizován tisk skript. Dále budou vytvořeny tematické postery k jednotlivým skupinám úloh a dokončeny prezentace k jednotlivým úlohám v anglickém jazyce. V tomto období budou ještě také dokončeny WWW stránky (v české i anglické verzi) zejména jednotlivých předmětů se vztahem k této KA pro zimní semestr 2012/2013.
 
KA03 Tvorba experimentálních úloh a průvodní dokumentace včetně elektronické podpory (část 2 - vyhodnocování pohybu) (září 2011 – duben 2012)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci realizované klíčové aktivity byla uskutečněna kompletní příprava sady experimentálních laboratorních úloh včetně zpracovaných metodických listů s výsledky pro vyučující a návody pro studenty pro níže uvedené tematické okruhy. Bylo zpracováno speciální skriptum (Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky, 120 stran - 12AA), které obsahuje všechny výše uvedené podklady včetně CD s elektronickou verzí vybraných podkladů. V současné době je připraveno do tisku.
V rámci skripta jsou zpracovány následující tematické okruhy:

 • 1. Měření sil pod chodidly na odrazové desce.
 • 2. Měření pohybu pomocí kamery.
 • 3. Měření kroutícího momentu .
 • 4. Měření kinematiky a dynamiky pohybu končetin pomocí akcelerometru.
 • 5. Měření kinematiky a dynamiky pohybu osoby v prostoru pomocí ultrazvukového radaru.
 • 6. Určování polohy těžiště stabilometrickou plošinou.
 • 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže.
 • 8. Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou.
 • 9. Měření okamžité polohy očí, hlavy a těla v neurologii.

V rámci klíčové aktivity byla využita nakoupená zařízení včetně příslušenství a materiálu pro výše uvedené tematické okruhy úloh. Na KA se podíleli partneři. Partneři se také podíleli na recenzi (interní oponentuře) vlastních laboratorních úloh přímo v laboratoři biomechaniky na FBMI ČVUT a textů k těmto úlohám včetně uvedených skript. Dílčí výsledky KA byly prezentovány na mezinárodní konferenci v Rumunsku ve dnech 24.-26.11.2011 (http://www.bioinginerie.ro/Default.aspx?alias=www.bioinginerie.ro/ehb2011) a též na Dnech otevřených dveří FBMI ČVUT v Kladně dne 25.11.2011 a 27.1.2012 (viz položka publicita).
Jednalo se o následující příspěvky (viz akceptované příspěvky viz též http://www.bioinginerie.ro/ehb2011/fontsize2Conferenceprogramfont/tabid/...):

 • 23Prediction of Lower Extremities Movement Using Characteristics of Angle-Angle Diagrams and Artificial Intelligence
  Patrik Kutilek
  Biomechanics

Den otevřených dveří se konal dne 25.11.2011 (od 11 do 15 hodin). Ing. Jan Hejda zajišťoval demonstraci dílčích úloh v lab. biomechaniky B6, dále se účastnili a s přípravou a realizací pomáhali studenti oboru Biomedicínský technik, tj. studenti z cílové skupiny.
Druhý den otevřených dveří probíhal dne 27.1.2012 (od 11 do 15 hodin). Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. zajišťoval demonstrace dílčích úloh v lab. biomechaniky B6. Dále se účastnili a s přípravou a realizací pomáhali studenti oboru Biomedicínský technik, tj. jednalo se o studenty z cílové skupiny.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Byla vytvořena sada devíti experimentálních laboratorních úloh včetně zpracovaných metodických listů s výsledky pro vyučující a návody pro studenty pro výše uvedené tematické okruhy. Bylo zpracováno speciální skriptum (Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky, 120 stran - 12AA), které obsahuje všechny výše uvedené podklady včetně CD s elektronickou verzí vybraných podkladů. V současné době je připraveno do tisku. V rámci klíčové aktivity byla využita nakoupená zařízení včetně příslušenství a materiálu pro výše uvedené tematické okruhy úloh. Na KA se podíleli partneři.

Problémy při realizaci projektu

Během realizace uvedené klíčové aktivity se vyskytnul problém s reklamací dodaného zařízení. Tato reklamace byla ke konci roku 2012 vyřízena ve prospěch objednatele a tudíž je možné dokončit výstupy uvedené klíčové aktivity dle plánu (harmonogramu) v projektu.
Další předpokládaný postup v rámci KA03 (od dubna 2012)
V rámci plánované klíčové aktivity zbývá vytvořit PowerPointové prezentace s a tematické výkladové slovníky ČA a AČ navazující na již vytvořené návody a metodické pokyny pro dané úlohy. Bude vytištěno speciální skriptum (120 stran – 12AA), které bude obsahovat všechny výše podklady včetně CD s elektronickou verzí vybraných podkladů. Na zimní semestr ak. roku 2012/2013 bude též vytvořena anglická verze uvedeného skripta.
Bude se jednat o následující tematické okruhy:

 • 1. Měření sil pod chodidly na odrazové desce.
 • 2. Měření pohybu pomocí kamery.
 • 3. Měření kroutícího momentu .
 • 4. Měření kinematiky a dynamiky pohybu končetin pomocí akcelerometru.
 • 5. Měření kinematiky a dynamiky pohybu osoby v prostoru pomocí ultrazvukového radaru.
 • 6. Určování polohy těžiště stabilometrickou plošinou.
 • 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže.
 • 8. Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou.
 • 9. Měření okamžité polohy očí, hlavy a těla v neurologii.

Na KA se budou podílet partneři. V závěru klíčové aktivity bude doplněna www stránka projektu, ale i relevantního předmětu, ke kterému se úlohy vztahují. Tyto www stránky pak budou použity pro proškolení cílové skupiny v rámci KA04 a to zejména během zimního semestru ak. roku 2012/2013.
 
KA04 Proškolení cílové skupiny (květen 2012 – únor 2013)

Popis a cíl klíčové aktivity

V rámci plánované klíčové aktivity se uskuteční v období od konce září 2012 do začátku ledna 2013 hlavní část celého projektu a tím je komplexní proškolení cílové skupiny za podpory všech vytvořených podkladů uvedených na www stránkách projektu, ale i relevantních předmětů. Uvedená klíčová aktivity již započala v květnu 2012 přesně podle harmonogramu projektu, ale vzhledem k rozdělení předmětů do semestrů se uskuteční proškolení v těch stěžejních odborných předmětech na oboru Biomedicínský technik právě během zimního semestru akademického roku 2012/2013. V rámci níže uvedených předmětů budou jednotlivé úlohy a vytvořené podklady k těmto úlohám použity zcela a nebo pouze částečně a to podle vztahu k zaměření a obsahu předmětu (viz komentář u každého předmětu níže). Jedná se o následující předměty:

 • 17BBLPZ – Lékařská přístroje a zařízení (profilový odborný předmět ve třetím ročníku na oboru Biomedicínský technik, proškolení bude věnován celý semestr v oblasti úloh z části 1 – simulovaná pracoviště, relevantní www stránka předmětu bude k dispozici od začátku zimního semestru 2012/2013)
 • 17BBBB – Biomechanika a biomateriály (profilový odborný předmět ve třetím ročníku na oboru Biomedicínský technik, proškolení bude věnován celý semestr v oblasti úloh z části 2 – vyhodnocování pohybu, relevantní www stránka předmětu bude k dispozici od začátku zimního semestru 2012/2013)
 • 17BBELF – Elektrofyziologie (odborný předmět ve druhém ročníku na oboru Biomedicínský technik, u něhož proškolení bude věnováno pouze vybrané období a to formou blokové výuky  a to zejména z důvodu zaměření pouze několika vytvořených úloh do oblasti elektrofyziologie ze souboru úloh z části 1 – simulovaná pracoviště a též z důvodu přípravy na další profilové odborné předměty ve třetím ročníku, relevantní www stránka předmětu bude k dispozici od začátku zimního semestru 2012/2013)
 • 17BBPNK – Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů (profilový odborný předmět, proškolení bude věnován celý semestr v oblasti úloh z části 1 – simulovaná pracoviště, ale z pohledu návrhu a konstrukce přístrojů pro klinickou praxi, relevantní www stránka předmětu bude k dispozici od začátku zimního semestru 2012/2013)

V rámci klíčové aktivity budou využity www stránky projektu (zejména výstupy projektu na http://esf.fbmi.cvut.cz/415/vystupy ), ale i relevantních předmětů (viz výše), ke kterým se proškolení cílové skupiny v rámci jednotlivých úloh vztahuje a to zejména během zimního semestru akademického roku 2012/2013, kdy budou zajišťovány klíčové odborné a profilové předměty na daném oboru Biomedicínský technik ve 3. ročníku. Budou také využity překlady do angličtiny, aby studenti získali přehled o základních odborných termínech v rámci dané problematiky, což je užitečné v rámci zpracování jejich samostatných kvalifikačních prací a to zejména při studiu zahraničních informačních zdrojů.

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci uvedené klíčové aktivity proběhlo počáteční proškolení cílové skupiny, tj. studentů na oboru Biomedicínský technik. V letním semestru se týkalo proškolení studentů na oboru Biomedicínský technik a to jednak v rámci předmětu v 1. ročníku, tj. 17BBPP První pomoc a v rámci 2 předmětů ve třetím ročníku daného oboru a to 17BBMZT Management zdravotnické techniky – zejména se jednalo o simulaci výběrových řízení, dále o práci se SW EFA pro evidenci a správu zdravotnických prostředků (http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17bbmzt ) a též 17BBSEL Silnoproudá elektrotechnika -  zde se jednalo zejména o realizaci provozních bezpečnostních technických kontrol (tzv. PBTK) vybraných zdravotnických prostředků za podpory pořízeného vybavení z projektu (http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17bbsel ). U předmětu 17BBMZT Management zdravotnické techniky a 17BBSEL Silnoproudá elektrotechnika proběhlo proškolení během celého letního semestru 2011/2012 (od března do května), tzn. o dva měsíce navíc oproti harmonogramu. V předmětu 17BBPP První pomoc bylo proškolení realizováno v období května podle harmonogramu projektu. U předmětu 17BBPP První pomoc (http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17bbpp ) bylo proškolení realizováno formou bloků a to zejména z toho důvodu, že z hlediska zaměření a obsahu předmětu bylo vhodné použít pouze některé úlohy. Je to také dáno dalšími návaznostmi v dalších ročnících studia na daném oboru. V rámci předmětu 17BBPP První pomoc proto byly zvoleny úlohy, které mají největší vztah k dané problematice a to jak funguje umělý pacient, ukázka a praktická zkouška monitorování pomocí elektrokardiografu a monitoru životních funkcí, ukázka defibrilace s nastavením různé hodnoty energie výboje a připojení ventilátoru a ukázka vlivu ventilace na krevní plyny. Pro všechna proškolení se použily výstupy projektu, které jsou k dispozici na http://esf.fbmi.cvut.cz/415/vystupy.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Hlavním výsledkem počáteční fáze uvedené klíčové aktivity je proškolení studentů 1. a 3. ročníku na oboru Biomedicínský technik (tj. cílové skupiny) v rámci 3 předmětů v rámci letního semestru akademického roku 2011/2012. Na toto období navazuje další období a to zimního semestru akademického roku 2012/2013, kdy bude daná KA realizována z velké většiny. V rámci klíčové aktivity byla využita nakoupená zařízení včetně příslušenství a materiálu pro výše uvedené tematické okruhy úloh a vybrané výstupy projektu, které jsou k dispozici na www stránce http://esf.fbmi.cvut.cz/415/vystupy . Na KA se podíleli partneři. V rámci KA vznikla zpětná vazba od studentů, která bude zapracována do začátku zimního semestru do vytvořených relevantních podkladů (výstupů). Z KA jsou k dispozici prezenční listiny a též výstupy z informačního systému, konkrétně Komponenty studium, kde je seznam všech studentů, kteří měli daný předmět zapsán v daném semestru.

Problémy při realizaci projektu

Během realizace KA nedošlo k žádným problémům.